Upozornění na novelu zákona o DPH účinnou od 1. ledna 2021

Aktuálně o DPH Novela ZDPH   Publikováno   4 min. čtení

Zákon č. 283/2020 Sb., jímž byl s účinností od r. 2021 novelizován daňový řád, mění i několik ustanovení zákona o DPH.

Záloha na nadměrný odpočet DPH

Nejvýznamnější změnou je zavedení nového institutu – zálohy na nadměrný odpočet. Do zákona byl za tímto účelem vložen nový § 105a:

§ 105a

Záloha na nadměrný odpočet

Plátci vzniká nárok na zálohu na nadměrný odpočet ve výši a za podmínek uvedených v daňovém řádu.

Detaily upravuje daňový řád v ustanoveních § 174a a § 174b:

§ 174a

Záloha na daňový odpočet

(1) V případě, kdy tak stanoví zákon, vzniká daňovému subjektu nárok na zálohu na daňový odpočet ve výši odpovídající té části daňového odpočtu nárokovaného v jím podaném daňovém tvrzení, kterou správce daně nehodlá prověřovat v rámci postupu k odstranění pochybností nebo daňové kontroly.

(2) Nárok na zálohu na daňový odpočet nevzniká, pokud by výše jednotlivé zálohy nedosáhla částky 50 000 Kč.

(3) Jsou-li naplněny podmínky pro vznik zálohy na daňový odpočet, správce daně ji bez zbytečného odkladu předepíše do evidence daní s účinky ke dni tohoto předepsání a současně o tom daňový subjekt vhodným způsobem vyrozumí.

(4) Vznikne-li v důsledku předepsání zálohy na daňový odpočet vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně daňovému subjektu bez žádosti do 15 dnů ode dne předepsání této zálohy do evidence daní.

(5) Byla-li proti postupu správce daně při posouzení vzniku nároku na zálohu na daňový odpočet podána námitka, lze novou námitku ve věci týkající se téhož daňového odpočtu podat nejdříve po 60 dnech ode dne právní moci rozhodnutí, kterým je rozhodnuto o předchozí námitce.

§ 174b

Vypořádání zálohy na daňový odpočet

(1) Správce daně se v rámci rozhodnutí o stanovení daně vypořádá s výší předepsané zálohy na daňový odpočet a určí částku, která má být v důsledku tohoto vypořádání daňovým subjektem uhrazena nebo která se má stát vratkou daňového subjektu.

(2) Správcem daně vrácená, použitá nebo převedená záloha na daňový odpočet se započte vůči částce, která se má stát v důsledku stanovení daňového odpočtu vratkou daňového subjektu.

(3) Vznikne-li v důsledku vypořádání daňovému subjektu povinnost uhradit rozdíl mezi správcem daně vrácenou, použitou nebo převedenou zálohou na daňový odpočet a výší stanovené daně, je daňový subjekt povinen vzniklý rozdíl uhradit do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru.

Podmínky pro vznik nároku na vyplacení zálohy jsou tedy dvě. V daném zdaňovacím období musí být uplatňován odpočet také z dokladů, které správce daně nehodlá prověřovat a odpočet uplatněný z těchto dokladů musí činit minimálně 50 tis. Kč. Budou-li tyto podmínky splněny, bude záloha předepsána do evidence daní, plátce o této skutečnosti zpraven a záloha bude do 15 dnů vyplacena (při neexistenci jiných nedoplatků plátce). Po vydání platebního výměru bude takto vyplacená částka započítána na vyměřený nadměrný odpočet.

Ostatní změny

Ostatní drobné změny navazují většinou na nová ustanovení daňového řádu, a to na rozšíření možností elektronického doručování (§ 101g odst. 4 a zrušení odst. 6) či na zrušení výzvy správce daně k zahájení daňové kontroly podle současného znění § 87 odst. 2 daňového řádu (§ 104 odst. 8 písm. c). Z § 105 jsou vypuštěna pravidla týkající se vracení přeplatku v podobě nadměrného odpočtu, od r. 2021 se totiž použije obecná úprava v daňovém řádu (§ 155 DŘ). Stejně tak bude v daňovém řádu upraven i počátek vzniku úroku z neoprávněně uplatněného nadměrného odpočtu (§ 252 DŘ). Dochází dále ke změně § 101a, který měl nabýt účinnosti až od 1. ledna 2020 na základě novely zákona o DPH č. 80/2019 Sb. Z tohoto (dosud neúčinného) ustanovení se odstraňují některé duplicity a nadbytečný text. Základní princip, podle něhož i identifikované osoby budou povinny podávat svá veškerá podání elektronicky, zůstává zachován.

Připomínka k § 56a

Upozorňuji ještě pro jistotu na změnu v § 56a, která je platná již od 27. března 2019 na základě novely zákona o DPH č. 80/2019 Sb. a která nabyde účinnosti k 1. lednu 2021. Nadále již nebude možno dobrovolně zdaňovat nájem vyjmenovaných staveb pro bydlení (blíže viz online seminář k nájmu nemovitostí v záložce Semináře).

Olga Holubová


Komentáře k článku…

Nový komentář
Nenechte si ujít chystaná online školení o DPH!

Jednou za čas vydávám komentáře k aplikaci zákona o DPH a jeho novelám. Přihlaste se k odběru a získejte jedinečné užitečné tipy z praxe.