Koordinační výbor Ministerstva financí a Komory daňových poradců ČR

Koordinační výbor je platformou, která slouží ke sjednocování právních názorů daňových poradců a daňové správy. Autory příspěvků jsou daňoví poradci, kteří identifikovali výkladovou nejasnost v konkrétním ustanovení daňového zákona, popsali ji a navrhli výklad daného ustanovení. Tento podkladový materiál dále schválí (případně doporučí doplnění či úpravu) odborná skupina pro příslušnou daň KDP ČR, tj. v daném případě sekce DPH. Návrh je následně projednán s Generálním finančním ředitelstvím, v řadě případů opakovaně, a výsledkem je publikace řešení tohoto problému, a to jak v případech, kdy se obě strany shodnou (GFŘ na straně jedné a KDP ČR na straně druhé), tak i v případě, kdy se nepodaří sjednotit názor a názor Generálního finančního ředitelství zůstává odlišný.

Projednané a uzavřené příspěvky jsou zveřejněny na stránkách Finanční správyKDP ČR. Na tuto stránku jsem vložila (a budu dále postupně vkládat) příspěvky k DPH předložené od 1. ledna 2020. Dokud není příspěvek projednán a definitivně uzavřen, je v tabulce k dispozici pouze informace o jeho předložení (tj. číslo příspěvku, název a autoři) a stručná informace o obsahu. Po uzavření je doplněna informace o výsledku projednání, případně s odkazem na plný text příspěvku na webu Finanční správy, jakmile bude dostupný. Zdůrazňuji, že informace o tématu příspěvku a právním názoru daňové správy mohou být, vzhledem k omezenému rozsahu tabulky pouze orientační. Pro případnou praktickou aplikaci je nezbytné prostudovat detailně celý text příspěvku.

označení příspěvkutémavýsledek projednání
600/22.06.22 Posouzení služeb od plátců DPH z České republiky, jako je zpětný odběr, přeprava a zpracování odpadního elektrozařízení, nejen z pohledu aplikace sazby DPH
Mgr. Ing. Václav Pačesný, Ing. Marek Vašata
 
Sazba DPH u zpětného odběru, přepravy a zpracování odpadních elektro zařízení.S formulovaným závěrem předkladatele lze částečně souhlasit. I dle názoru GFŘ se ve věci sazby DPH u zpětného odběru, přepravy a zpracování odpadních elektrozařízení, tak jak je popsáno v příspěvku předkladateli, nic nezměnilo, a i nadále zde má být uplatňována základní sazba DPH ve výši 21 %.
 
 
 
 
 
Zápis z 22.6.2022
597/18.05.22 Uplatňování DPH u předčasného ukončení dodávek energie či nedodání smluveného množství
Ing. Stanislav Kryl
Uplatnění DPH v situaci, kdy je předmětem daně kompenzace ze strany poskytovatele či zákazníka při předčasném ukončení smlouvy o dodávce energie na dobu určitouZávěry viz text příspěvku.
 
 
 
 
 
 
 
GFŘ souhlasí (částečně) – zápis z 18.5.2022.
596/18.05.22 Uplatňování daně z přidané hodnoty u předčasného ukončení zpětného finančního leasingu
Ing. Martin Krapinec
 
Použití režimu přenesení daňové povinnosti v situaci, kdy leasingová společnost nájemci odebírá předmět leasingu a zpravidla následuje jeho zpeněžení (či daný předmět vstoupí do jiné leasingové transakce). Uplatní se režim přenesení daňové povinnosti dle § 92ea ZDPH.
 
 
 
 
 
 
 
 
GFŘ souhlasí – zápis z 18.5.2022.
592/23.03.22 Uplatňování daně z přidané hodnoty u vybraných transakcí finančního leasingu
Ing Martin Krapinec
Mgr. Ing Petr Toman
Uplatňování daně z přidané hodnoty u vybraných základních transakcí finančního leasingu a tzv. zpětného finančního leasingu ve světle judikatury SDEU a existující praxeZávěry viz text příspěvku. GFŘ souhlasí
591/23.03.22 Uplatnění DPH na služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem a provozovatelům kolektivních systémů
Ing Stanislav Kryl
Služby poskytované obcemi obalovým společnostem spočívající v třídění odpadu jsou pro obce ekonomickou činností.GFŘ souhlasí se stanoviskem, že poskytnutí služby obcí autorizované obalové společnosti v souvislosti se zákonem o obalech a výrobcům na základě zákona o výrobcích s ukončenou životností, není výkonem veřejné správy a obce se proto při výkonu této činnosti považují za osoby povinné k dani.
Informace o uplatňování DPH u neziskových subjektů Ministerstva financí ze dne 28. ledna 2005, zveřejněná na stránkách GFŘ, je v části, kdy je za výkon veřejné správy považována i recyklace obalů na základě smlouvy s AOS, nahrazena závěry tohoto koordinačního výboru.
590/21.01.22 Daňové a účetní souvislosti paušální náhrady nákladů poskytované zaměstnavateli na základě § 270 odst. 2 OSŘ ve znění zákona č. 286/2021 Sb.
Mgr. Ing Petr Toman, Ing Jiří Nesrovnal
Paušální náhrada zaměstnavatele za exekuciČinnost zaměstnavatele spočívající v provádění srážky ze mzdy podle OSŘ tak není předmětem DPH. Jelikož je však tato činnost součástí jeho ekonomické činnosti, nemá výkon této činnosti vliv na uplatnění nároku zaměstnavatele na odpočet DPH na vstupu (odpočet bude uplatňován dle obecných pravidel s ohledem na charakter jeho ekonomické činnosti). GFŘ souhlasí.
589/24.11.21 Uplatňování DPH při zřízení práva stavby
Ing Stanislav Pokorný, Ing Jevgenija Bajziková
Cílem příspěvku je vyjasnění způsobu uplatnění DPH u stavebních platů, které jsou placeny stavebníkem vlastníkovi nemovitosti jako úplata za zřízení práva stavby.GFŘ vázáno právním názorem MF souhlasí se závěry předkladatelů. Sjednají-li si smluvní strany platbu za zřízení práva stavby formou stavebních platů, pak tyto stavební platy mohou zdaňovat průběžně, pokud ze smluvního ujednání je patrné, že postupují dle § 21 odst. 7 ZDPH nebo článku 64 Směrnice DPH. https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2021 zápis z jednání 24.11.21
586/15.09.2021
Oprava základu daně při zpětných platbách zdravotním pojišťovnám,
Ing Martin Novák, Ing Tomáš Synák
Poskytování zpětných plateb zdravotním pojišťovnám farmaceutickými společnostmi.GFŘ souhlasí s navrženými závěry, neboť i importér může provést opravu základu daně v případě, že je uveden rovněž na smlouvě o limitaci rizik spojených s hrazením léčivého přípravku (Smlouvy) nebo má závazkový vztah s držitelem rozhodnutí o registraci léku k přistoupení jejich závazků vyplývající ze Smlouvy.
Závěry podporuje i rozsudek SD EU ve věci C-717/19 Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe ze dne 6. října 2021.
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2021 zápis z jednání 24.11.21
578/19.05.21 Brexit a princip vzájemnosti Ing. Tomáš Brandejs, daňový poradce, č. osv. 3191Navrhuji přijmout závěr, že Generální finanční ředitelství zveřejní informaci, zda princip vzájemnosti ve smyslu §83 odst. 3) ZDPH byl s Velkou Británií vyjednán a v jakém rozsahu.GFŘ souhlasí. Pro úplnost lze uvést, že dohoda o vzájemnosti mezi Velkou Británií a Českou republikou nebyla uzavřena, nicméně princip vzájemnosti byl splněn na základě faktické vzájemnosti při vracení DPH mezi Českou republikou a Velkou Británií. Velká Británie členským státům EU daň vrací, o čemž také informovala na svých webových stránkách: https://www.gov.uk/guidance/refunds-of-uk-vat-for-non-uk-businesses-or-eu-vat-for-uk-businesses#sect3
zápis z 1.6.2021 str. 28
577/19.05.21 Prominutí DPH rozhodnutími ministryně financí
Ing. Tomáš Brandejs, daňový poradce, č. osv. 3191, Ing. Michaela Strnadová, daňový poradce č. osv. 3490
Ačkoli Rozhodnutí zcela vybočuje ze zákonného rámce §260 daňového řádu, vůle ministryně financí v něm deklarovaná musí být vykládána tak, že příjemci plnění je umožněn nárok na odpočet daně (za splnění obecných podmínek § 72 ZDPH) v situacích, kdy poskytovatel plnění postupoval v souladu se ZDPH a přiznal daň na výstupu.  GFŘ s navrženým závěrem nesouhlasí.
zápis z 1.6.2021 str. 23
576/19.05.21 Nájem nemovitých věcí – časové souvislosti
Ing. Tomáš Brandejs, daňový poradce, č. osv. 3191
Výklad přechodných ust. novely č. 80/2029 Sb.: pokud je nájem poskytován dle nájemní smlouvy uzavřené před 1.1.2021 a pronajímatel se ke dni uzavření nájemní smlouvy rozhodl postupovat dle znění § 56a odst. 3 ZDPH platného před 1.1.2021, tj. rozhodl se v souladu se ZDPH u nájmu aplikovat daň, pak samotná změna §56a odst. 3) ZDPH provedená zákonem   80/2019 Sb. nezpůsobuje, že nájemné s DUZP po 1.1.2021 jeGFŘ s navrženým závěrem nesouhlasí.
zápis z 1.6.2021, str. 20
571/27.01.21 Uplatňování DPH u kompenzace za nespotřebovaný materiál
Ing. Václav Pačesný, daňový poradce č. osv. 2987, Ing. Aneta Šejvlová, daňový poradce č. osv. 5570
Daňový režim úplaty odběratele, která je kompenzací za materiál, který dodavatel nakoupil pro plnění svých smluvních závazků a který musel být zlikvidován z důvodu ukončení odběru dodávek ze strany odběratele.Podle GFŘ se jedná o odměnu prodávajícího od kupujícího za službu „likvidace“ zásob.

27.1.2021, str. 25
569/09.09.20 Nárok na odpočet daně při poskytování služeb ve vztahu k vývozu (Ing. Lukáš Eisenwort, daňový poradce č.  osv. 4107)  Otázka možnosti uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu při poskytování pojištění ve vztahu k vývozu dle §72, odst. 1, písm. d) ZDPH. Částečný souhlas (souhlas s některými závěry, s jinými nesouhlas), 20.10.2020, str. 18
568/09.09.20 Uplatnění DPH při prodeji majetku plátcem (Olga Holubová, daňový poradce, číslo osv. 0367, Ing. Milan Lang, daňový poradce, číslo osv. 4643)  Prodej majetku, který není v obchodním majetku, plátcem není předmětem daně, ačkoli byl používán zčásti k ekonomické činnosti. Souhlas GFŘ podmíněný dodržováním veškerých podmínek daných soudním dvorem EU
27.1.2021, str. 2
566/09.09.20 Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky – vědomostní test (Ing. Stanislav Kryl, daňový poradce, č. osv. 3353, Ing. Jakub Kašuba, daňový poradce, č. osv. 5380)  Aplikace institutu opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky dle § 46 zákona s ohledem na vědomostní test u věřitele definovaný v § 46 odst. 3 písm. f) ZDPH  GFŘ souhlasí, avšak s množstvím výhrad a připomínek (29.10.2020), str. 10
567/09.09.20 Prodej nemovitosti včetně stávajících nájmů jako pozbytí obchodního závodu – aplikace § 13 odst. 9 písm. a) ZDPH (Ing. Jana Jirmásková, daňový poradce, č. osv. 4033, JUDr. Filip Oudes)  Otázka interpretace a vymezení možnosti aplikace § 13 odst. 9 písm. a) ZDPH u prodeje dlouhodobého hmotného majetku (dodání nemovité věci) společně s postoupením platných nájemních smluv vztahujících se k této nemovité věciNázor GFŘ ve zkratce (dílčí nesouhlas): – závěr je velmi obecný může platit pouze za předpokladu, že ze všech okolností případu bude zřetelně vyplývat, že převáděné nemovité věci včetně nájemních smluv tvoří samostatný podnik nebo jeho část, který je schopný provozování samostatné ekonomické činnosti 16.9.2020 (str. 36)
565/09.09.20 Daňové aspekty uhlíkových kreditů (Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., daňový poradce, č. osv. 4503)    K DPH dílčí závěr:
Pořízení uhlíkových kreditů lze považovat za poskytnutí služby dle § 14 odst. 1 ZDPH.
Názor GFŘ ve zkratce (dílčí nesouhlas): pořízení certifikátů uhlíkových kreditů nemusí být vůbec předmětem DPH je nezbytné vždy zkoumat konkrétní smluvní podmínky mezi vydavatelem certifikátů uhlíkových kreditů a jejich příjemcem, aby mohl být vyvozen závěr, zdali se jedná o dodání zboží nebo poskytnutí služby 16.9.2020 (str. 26)
561/29.01.20 Daňové aspekty použití plug-in hybridních vozidel pro účely nesouvisející s ekonomickou činností zaměstnavatele a jejich dobíjení elektrickou energií z vlastní elektrické sítě zaměstnance (Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., daňový poradce, č. osv. 4503, Ing. Lenka Nováková, daňový poradce, č. osv. 4991    K DPH dílčí závěr č. 4:
Dobití elektrické energie do vozidla zaměstnavatele uskutečněné zaměstnancem v rámci pracovně-právního vztahu, z něhož plynoucí příjmy jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti dle § 6 ZDP, nepředstavuje ekonomickou činnost dle § 5 odst. 3 ZDPH.
Souhlas s dílčím závěrem č. 4 29.1.2020 (str. 36)
559/29.01.20 Platby v cizí měně (Ing. Pavel Černý, daňový poradce, č. osv. 369)Aplikace DPH v případech úhrad za tuzemská plnění, jež jsou předmětem DPH a jejichž úplata je sjednána v korunách, cizí měnouPříspěvek stažen z projednání autorem dne 19.5.2021
560/29.01.20 Režim DPH u karet pro čerpání plnění od třetích osob (JUDr. Ing. Martin Kopecký, daňový poradce, č. osv. 3826)  Benefitní zaměstnanecké karty (jednoúčelové, případně víceúčelové poukazy)GFŘ k tomu uvádí, že benefitní karta pro zaměstnance popsaná podle grafického znázornění je považována za poukaz. 29.1.2020 (str. 30)

Nenechte si ujít chystaná online školení o DPH!

Jednou za čas vydávám komentáře k aplikaci zákona o DPH a jeho novelám. Přihlaste se k odběru a získejte jedinečné užitečné tipy z praxe.