Z kategorie Novela ZDPH…


Aktuálně o DPH     < 1 min. čtení

Na stránkách Finanční správy byla v pátek zveřejněna informace o prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 30. dubna 2021.


Aktuálně o DPH Informace GFŘ     < 1 min. čtení

Finanční správa včera zveřejnila na svých webových stránkách Informaci k novele zákona o DPH s účinností od 1. září 2020. Mimo jiné v ní upozorňuje i na obsáhlé Vysvětlivky komise s tím, že nejsou závazné, ani vyčerpávající. Některé právní názory uvedené ve Vysvětlivkách komise sice na podnět KDP ČR přejala (např. že za nevýznamné ztráty zboží v konsignačním skladu se považují ztráty nižší než 5 % z hlediska hodnoty nebo množství zboží, příp. možnost provedení opravy, nemá-li dodavatel zboží do JČS včas k dispozici DIČ kupujícího), ale, bohužel, nesdělila plátcům, zda bude respektovat jejich text jako celek.

V odstavci, který se týká účinnosti novely, chybí upozornění na účinnost nového znění  § 66, kterou lze díky judikatuře SDEU stanovit v principu už od 1. 5. 2004.


Aktuálně o DPH Úlevy     < 1 min. čtení

Upozorňuji, že subjektům postiženým protiepidemickými opatřeními budou prominuty úroky z prodlení za pozdě zaplacenou DPH za zdaňovací období 3. čtvrtletí 2020, nebo zdaňovací období září, říjen a listopad 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku. [Úrok z prodlení bude prominut i za pozdní platbu záloh na silniční daň a daň z příjmů.]
Zároveň bude od 1.10. do 31.12.2020 plátcům prominuta DPH na výstupu u vyjmenovaných bezúplatných plnění, která vesměs souvisejí s ochrannými pomůckami/prostředky, případně jejichž příjemci jsou složky záchranného systému, zdravotnická zařízení apod. (podobně jako na jaře).
Stručnou informaci najdete v tiskové zprávě GFŘ a detaily ve Finančním zpravodaji č. 22/2020.


Aktuálně o DPH Novela ZDPH     3 min. čtení

Zákon č. 283/2020 Sb., jímž byl s účinností od r. 2021 novelizován daňový řád, mění i několik ustanovení zákona o DPH.

Záloha na nadměrný odpočet DPH

Nejvýznamnější změnou je zavedení nového institutu – zálohy na nadměrný odpočet. Do zákona byl za tímto účelem vložen nový § 105a:

§ 105a

Záloha na nadměrný odpočet

Plátci vzniká nárok na zálohu na nadměrný odpočet ve výši a za podmínek uvedených v daňovém řádu.

Pokračování článku…

Aktuálně o DPH Novela ZDPH     < 1 min. čtení

Dlouho očekávaná a odkládaná novela zákona o DPH (tzv. „quick fixes“) byla dne 14. srpna vyhlášena ve sbírce zákonů pod číslem 343/2020 Sb. Dle přechodných ustanovení tedy nabývá účinnosti 1. září 2020 s výjimkou nových ustanovení k cestovní službě, která budou účinná až k 1. lednu 2022.

Skutečná/praktická účinnost jednotlivých ustanovení však může být a bude různá. Bude totiž záležet na mnoha okolnostech a částečně i na vůli adresáta (§ 18, § 64, § 66). Detailně rozebírám účinnost jednotlivých nových pravidel ve čtyřech online seminářích, jejichž předmětem novela je a které najdete na těchto stránkách v záložce semináře.

O následující drobnější novele zákona o DPH účinné až od 1. ledna 2021 (ve sbírce pod č. 283/2020), která zavádí nový institut záloh na nadměrný odpočet, budu s dostatečným předstihem informovat po dovolených.


Nenechte si ujít chystaná online školení o DPH!

Jednou za čas vydávám komentáře k aplikaci zákona o DPH a jeho novelám. Přihlaste se k odběru a získejte jedinečné užitečné tipy z praxe.