Judikatura Soudního dvora EU (SDEU)

Do tabulky níže budou průběžně vkládána upozornění na judikaturu Soudního dvora EU (SDEU) počínaje rokem 2020, a to až po zveřejnění rozsudku soudu.

Rozhodnutí soudu předchází přijetí předběžné otázky, kterou předkládá lokální soud členského státu a obvykle i stanovisko generálního advokáta, jenž položenou otázku rozebere a navrhne soudnímu senátu odpověď. Soud rozhodne obvykle za několik měsíců od obdržení stanoviska a častěji ve shodě s generálním advokátem, i když není jeho stanoviskem vázán. Soud může rozhodnout i bez stanoviska, nejde-li o složitou věc, což činí čím dál častěji (dokonce i ve složitých věcech). Je-li kauza jednoduchá v tom smyslu, že již byla soudem řešena, rozhodne soud formou usnesení.

Každé rozhodnutí SDEU, včetně stanoviska generálního advokáta je snadno dostupné na webových stránkách SDEU po zadání spisové značky rozhodnutí hned do první kolonky vyhledávacího formuláře s názvem „číslo věci“ (např. „630/19“) a klepnutí na zelené tlačítko „vyhledat“ umístěné v pravém horním rohu formuláře. V drtivé většině případů jsou texty ve všech jazycích členských států, tedy i v češtině.

spis. zn. rozhodnutídatumtémak obsahu
C-288/22 TP21.12.2023ekonomická činnost; činnost člena představenstva akciové společnostiČlánek 9 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že člen představenstva akciové společnosti založené podle lucemburského práva vykonává ekonomickou činnost ve smyslu tohoto ustanovení, pokud této společnosti poskytuje za úplatu služby a pokud má tato činnost pravidelný charakter a je vykonávána za odměnu, u níž jsou předvídatelné podmínky stanovení.  Článek 9 odst. 1 první pododstavec směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že činnost člena představenstva akciové společnosti založené podle lucemburského práva není vykonávána samostatně ve smyslu tohoto ustanovení, když tento člen nejedná na svůj účet ani svou odpovědnost a nenese hospodářské riziko vyplývající z jeho činnosti, přestože si svobodně určuje podmínky výkonu své práce, sám přijímá honoráře tvořící jeho příjem, jedná svým jménem a není ve vztahu hierarchické podřízenosti.
 
C-532/22 SC Westside Unicat SRL23.11.2023místo plnění u služeb nahrávacího studia poskytnutých streamovací platforměČlánek 53 směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že se nevztahuje na služby poskytované nahrávacím videochatovým studiem provozovateli internetové vysílací platformy, a služby, které spočívají ve vytváření digitálního obsahu ve formě interaktivních videochatů erotické povahy natáčených tímto studiem, s cílem zpřístupnit je tomuto provozovateli, aby je mohl šířit na uvedené platformě.
C-249/22 BM26.10.2023platnost zvláštního přechodného ustanovení souvisejícího s přistoupením Rakouska do EUČl. 2 odst. 1 písm. c) a čl. 378 odst. 1 směrnice o DPH ve spojení s čl. 151 odst. 1 a přílohou XV částí IX bodem 2 písm. h) prvním pododstavcem druhou odrážkou aktu o přistoupení musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby Rakouská republika podrobila DPH činnost veřejnoprávního rozhlasového a televizního vysílání financovanou povinným zákonným poplatkem, který platí každá osoba užívající přijímač rozhlasového nebo televizního vysílání uvnitř budovy nacházející se v oblasti pokryté pozemním vysíláním dotyčného veřejnoprávního subjektu rozhlasového a televizního vysílání, bez ohledu na to, zda dotyčná činnost veřejnoprávního rozhlasového a televizního vysílání spadá pod pojem „poskytnutí služby za úplatu“ ve smyslu tohoto čl. 2 odst. 1 písm. c).
C-146/22 YD05.10.2023sazba daně u mléčných nápojů s příměsí kakaaČlánek 98 směrnice o DPH ve spojení s body 1 a 12a přílohy III této směrnice, článkem 6 prováděcího nařízení č. 282/2011, jakož i zásadou daňové neutrality, musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví, že potraviny, které jsou složeny ze stejné hlavní složky a uspokojují stejnou potřebu průměrného spotřebitele, podléhají dvěma různým sníženým sazbám DPH podle toho, zda jsou prodávány v maloobchodní prodejně, nebo jsou připravovány na žádost zákazníka a podávány teplé za účelem okamžité spotřeby, pokud tyto potraviny nemají navzdory stejné hlavní složce obdobné vlastnosti nebo pokud rozdíly mezi uvedenými potravinami, včetně podpůrných služeb spojených s jejich dodáním, mají významný vliv na rozhodnutí průměrného spotřebitele koupit jednu, nebo druhou z těchto potravin.
C-355/22 Osteopathie Van Hauwermeiren BV05.10.2023zachování účinků vnitrostátní právní úpravy neslučitelné s unijním právemVnitrostátní soud nemůže použít vnitrostátní ustanovení, které jej opravňuje k zachování některých účinků ustanovení vnitrostátního práva, o němž rozhodl, že je neslučitelné se směrnicí Rady 2006/112/ES, přičemž se opírá o údajnou nemožnost dodatečně vrátit neoprávněně vybranou daň z přidané hodnoty (DPH) příjemcům plnění uskutečněných osobou povinnou k dani zejména z důvodu, že se jedná o velký počet dotčených osob, nebo pokud tyto osoby nemají účetní systém, který by jim umožňoval dodatečně identifikovat tato plnění a jejich hodnotu.
C-505/22 Deco Proteste – Editores Lda05.10.2023dárky k předplatnému periodikČl. 16 první pododstavec směrnice 2006/112 musí být vykládány v tom smyslu, že poskytnutí dárku k předplatnému jako protiplnění za objednání předplatného periodik představuje vedlejší plnění k hlavnímu plnění spočívajícímu v dodání periodik, které spadá pod pojem „dodání zboží za úplatu“ ve smyslu těchto ustanovení a nelze jej považovat za předání zboží bez úplaty ve smyslu uvedeného čl. 16 prvního pododstavce.
C-151/23 ZSE Elektrárne s.r.o.05.10.2023vrácení nadměrného odpočtu až po provedení kontroly; úrok z prodleníČl.183 prvý odsek smernice o DPH sa má vykladať v tom zmysle, že zdaniteľná osoba má nárok na to, aby jej vnútroštátny daňový úrad zaplatil úroky z omeškania pri nadmernom odpočte DPH, pokiaľ tento daňový úrad tento nadmerný odpočet nevrátil v primeranej lehote. Spôsoby uplatnenia týchto úrokov patria do procesnej autonómie členských štátov, ktorá je vymedzená zásadami ekvivalencie a efektivity, pričom vnútroštátne pravidlá týkajúce sa najmä okamihu, od ktorého sa majú počítať prípadne dlhované úroky, nesmú viesť k tomu, aby zdaniteľná osoba bola zbavená primeranej náhrady za stratu spôsobenú oneskoreným vrátením uvedeného nadmerného odpočtu.
C-461/21 SC Cartrans Preda SRL07.09.2023osvobození přepravy zboží přímo vázané na jeho dovozČl. 86 odst. 1 písm. b) a odst. 2, jakož i článek 144 směrnice o DPH musí být vykládány v tom smyslu, že brání daňové praxi členského státu, která spočívá v automatickém odepření osvobození od DPH u přepravních služeb spojených s dovozem zboží z důvodu, že osoba povinná k dani nepředložila zvláštní dokumenty stanovené vnitrostátní právní úpravou, ačkoli předložila jiné dokumenty, o jejichž pravosti a věrohodnosti není pochyb, které mohou prokázat splnění podmínek, na něž tato ustanovení vážou nárok na osvobození od DPH.
C-453/22 Michael Schütte07.09.2023daň na vstupu; uplatněný odpočet ve vyšší sazbě, než stanoví zákonSměrnice o DPH, jakož i zásada neutrality DPH a zásada efektivity musí být vykládány v tom smyslu, že vyžadují, aby příjemce plnění měl přímo vůči finančnímu orgánu nárok na vrácení neoprávněně naúčtované DPH, kterou zaplatil svým subdodavatelům a kterou tito subdodavatelé odvedli do státní pokladny, jakož i souvisejících úroků za okolností, kdy – aniž mu lze vytýkat podvod, zneužití nebo nedbalost – již nemá na toto vrácení od těchto subdodavatelů nárok z důvodu promlčení podle vnitrostátního práva a kdy existuje formální možnost, že se uvedení subdodavatelé budou později domáhat vrácení přeplatku od finančního orgánu v návaznosti na opravu faktur, které původně zaslali příjemci tohoto plnění. Nedojde-li k vrácení DPH neoprávněně vybrané finančním orgánem v přiměřené lhůtě, musí být škoda vzniklá v důsledku nemožnosti disponovat částkou odpovídající této neoprávněně vybrané DPH nahrazena zaplacením úroků z prodlení.
C-615/21 Napfény-Toll13.07.2023lhůta pro vyměření daněZásady právní jistoty a efektivity unijního práva musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání právní úpravě členského státu a související správní praxi, podle nichž se v oblasti daně z přidané hodnoty staví po celou dobu soudních přezkumů běh lhůty, v níž zaniká právo správce daně vyměřit tuto daň, bez ohledu na to kolikrát muselo být správní daňové řízení v důsledku těchto přezkumů opakováno, a bez omezení celkového součtu dob stavení této lhůty, a to i v případě, kdy soud, který rozhoduje o rozhodnutí dotčeného daňového orgánu přijatém v rámci opakovaného řízení v návaznosti na dřívější soudní rozhodnutí, konstatuje, že tento daňový orgán nedodržel pokyny uvedené v tomto soudním rozhodnutí.
C-180/22 Harry Mensing13.07.2023zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly; základ daněČlánky 312 a 315, jakož i čl. 317 první pododstavec směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládány v tom smyslu, že daň z přidané hodnoty odvedená obchodníkem povinným k dani z pořízení uměleckého díla uvnitř Společenství, jehož dodání, které následně uskuteční, podléhá režimu ziskové přirážky podle čl. 316 odst. 1 této směrnice, je součástí základu daně tohoto dodání
C-344/22 Gemeinde A13.07.2023poplatky z pobytu hrazené obci
Čl. 2 odst. 1 písm. c) Směrnice se má vykládat tak, že zpřístupnění lázeňských zařízení obcí nepředstavuje „poskytování služeb za protihodnotu“ v smyslu tohoto ustanovení, jestliže tato obec na základě svého nařízení vybírá od návštěvníků s pobytem v obci daň za ubytování za každý den pobytu, jestliže povinnost zaplatit tuto daň nesouvisí s využíváním těchto zařízení, ale s pobytem na území obce, a uvedené zařízen jsou volně a bezplatně zpřístupněné všem.
C-108/22 C. sp. z o.o., v likvidaci29.06.2023zvláštní režim pro cestovní službu; přeprodej ubytováníČl. 306 směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že na poskytnutí služby osobou povinnou k dani, které spočívá v nákupu ubytovacích služeb od jiných osob povinných k dani a v jejich následném prodeji jiným hospodářským subjektům, se vztahuje zvláštní režim DPH použitelný na cestovní kanceláře, i když tyto služby nejsou doprovázeny dalšími službami.
C-232/22 Cabot Plastics Belgium29.06.2023vymezení stálé provozovny pro účely čl. 44 Směrnice (§ 9 ZDPH)Čl. 44 směrnice o DPH a článek 11 prováděcího nařízení č. 282/2011 musí být vykládány v tom smyslu, že osoba povinná k dani, která je příjemcem služeb a sídlo její ekonomické činnosti se nachází mimo Unii, nemá stálou provozovnu v členském státě, v němž je usazen poskytovatel předmětných služeb, právně odlišný od tohoto příjemce, pokud tam nemá strukturu vhodnou z hlediska lidských a technických zdrojů, která může představovat tuto stálou provozovnu, a to ani v případě, že osoba povinná k dani poskytující služby uskutečňuje ve prospěch této osoby povinné k dani, která je příjemcem, na základě výhradního smluvního závazku, zpracovatelské služby, jakož i řadu vedlejších nebo doplňkových plnění přispívajících k ekonomické činnosti osoby povinné k dani, která je příjemcem, v tomto členském státě.
C-114/22 W. Sp. z o.o.25.05.2023nárok na odpočet v souvislosti s neplatnou smlouvou o nákupu ochranných známekČl. 167, čl. 168 písm. a), čl. 178 písm. a) a článek 273 směrnice 2006/112, nahlížené ve světle zásad daňové neutrality a proporcionality, musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátním právním předpisům, podle kterých je osobě povinné k dani odepřen nárok na odpočet DPH zaplacené na vstupu pouze z toho důvodu, že zdanitelné hospodářské plnění je považováno za fiktivní a na základě ustanovení vnitrostátního občanského práva je neplatné, aniž je nezbytné prokázat, že jsou naplněny skutečnosti umožňující kvalifikovat z hlediska unijního práva toto plnění jako fiktivní plnění, nebo v případě, že uvedené plnění bylo skutečně provedeno, že je výsledkem úniku na DPH nebo zneužití práva.
C-690/22 Shortcut24.05.2023nárok na odpočet odmítnutý z důvodu formálních nedostatků na faktuřeČl. 178 písm. a), článek 219 a čl. 226 bod 6 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby vnitrostátní daňové orgány mohly odmítnout nárok na odpočet daně z přidané hodnoty z důvodu, že faktury obsahující takový údaj, jako „služby vývoje aplikací“, nejsou v souladu s formálními požadavky stanovenými v posledně uvedeném ustanovení.
 
C-418/22 SA CEZAM17.05.2023přiměřenost výše sankce za nepodávání přiznání k DPHČl. 273 směrnice 2006/112, jakož i zásady proporcionality a daňové neutrality musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, podle které je nesplnění povinnosti přiznat a odvést DPH do státního rozpočtu sankcionováno paušální pokutou ve výši 20 % částky DPH, která by byla splatná před odpočtem odpočitatelné DPH, s výhradou ověření přiměřenosti pokuty uložené ve věci v původním řízení, které přísluší předkládajícímu soudu.
C-365/22 IT17.05.2023autovraky dodávané na náhradní díly; zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožímČl. 311 odst. 1 bod 1 směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že motorová vozidla, jejichž životnost byla s konečnou platností ukončena a jež podnik pořídil od osob uvedených v článku 314 této směrnice, a která jsou určena k prodeji „na náhradní díly“, aniž z nich byly díly odmontovány, představují použité zboží ve smyslu čl. 311 odst. 1 bodu 1 uvedené směrnice, pokud zaprvé obsahují ještě díly, které si zachovávají funkčnost, jež měly v novém stavu tak, aby mohly být dále používány v daném stavu nebo po opravě, a zadruhé je prokázáno, že tato vozidla zůstala z důvodu takového dalšího použití dílů ve svém hospodářském cyklu.
C-620/21 MOMTRADE RUSE OOD11.05.2023otázka osvobození sociálních služeb, jsou-li fyzicky uskutečňovány ve státě odlišném od státu usazení poskytovateleČl. 132 odst. 1 písm. g) směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že pokud společnost poskytuje sociální služby fyzickým osobám s bydlištěm v jiném členském státě, než je členský stát, ve kterém má tato společnost sídlo své ekonomické činnosti, musí být povaha těchto plnění a charakteristické znaky této společnosti pro účely stanovení, zda uvedené služby spadají pod pojem „poskytnutí služeb […] úzce související se sociální péčí nebo sociálním zabezpečením […] poskytovaných […] [subjekty], které dotyčné členské státy uznávají za subjekty sociální povahy“, ve smyslu tohoto ustanovení, posuzovány podle práva provádějícího směrnici o DPH členského státu, ve kterém má uvedená společnost sídlo své ekonomické činnosti.
Čl. 132 odst. 1 písm. g) směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že je společnost poskytující sociální služby zapsána u veřejnoprávního subjektu členského státu zdanění jako poskytovatel sociálních služeb v souladu s právními předpisy tohoto členského státu, postačuje k tomu, aby bylo možné mít za to, že tato společnost spadá pod pojem „[subjekty], které dotyčné členské státy uznávají za subjekty sociální povahy“ ve smyslu tohoto ustanovení pouze tehdy, pokud je takový zápis podmíněn předchozím ověřením sociální povahy této společnosti příslušnými vnitrostátními orgány pro účely uvedeného ustanovení.
C-127/22 Balgarska telekomunikacionna kompania“ EAD04.05.2023likvidace nepotřebných zásob a její vliv na DPHČlánek 185 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že vyřazení zboží, o němž měla osoba povinná k dani za to, že se stalo nepoužitelným v rámci jejích obvyklých hospodářských činností, po němž následuje prodej tohoto zboží jakožto odpadu, který byl předmětem daně z přidané hodnoty (DPH), nepředstavuje „změnu okolností zohledněných při výpočtu výše odpočtu“ ve smyslu tohoto ustanovení. 2)      Článek 185 směrnice 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že vyřazení zboží, o němž měla osoba povinná k dani za to, že se stalo nepoužitelným v rámci jejích obvyklých hospodářských činností, po němž následuje dobrovolné zničení tohoto zboží, představuje „změnu okolností zohledněných při výpočtu výše odpočtu“ ve smyslu odstavce 1 tohoto článku. Taková situace však představuje „zničení“ ve smyslu odst. 2 prvního pododstavce uvedeného článku bez ohledu na jeho dobrovolnou povahu, takže tato změna nezakládá povinnost provést opravu, pokud je toto zničení řádně prokázáno nebo odůvodněno a pokud uvedené zboží objektivně ztratilo veškerý užitek v rámci hospodářské činnosti osoby povinné k dani. Řádně prokázané odstranění zboží musí být postaveno na roveň jeho zničení, pokud konkrétně vede k nezvratnému zániku tohoto zboží. 3)      Článek 185 směrnice 2006/112musí být vykládán v tom smyslu, že brání ustanovením vnitrostátního práva, která stanoví opravu DPH odečtené na vstupu při pořízení zboží, pokud bylo toto zboží vyřazeno, jelikož osoba povinná k dani měla za to, že se stalo nepoužitelným v rámci jejích obvyklých hospodářských činností, a pokud následně toto zboží bylo buď předmětem prodeje podléhajícího DPH, nebo bylo zničeno nebo odstraněno způsobem, který konkrétně znamená jeho nevratný zánik, pokud je toto zničení řádně prokázáno nebo odůvodněno a pokud uvedené zboží objektivně ztratilo veškerý užitek v rámci hospodářských činností osoby povinné k dani.
C-516/21 Y.04.05.2023nájem nemovitosti a trvale instalovaných zařízení; hlavní a vedlejší plněníČl. 135 odst. 2 první pododstavec písm. c) směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že se neuplatní na nájem trvale instalovaných zařízení a strojů, pokud tento nájem představuje vedlejší plnění k hlavnímu plnění, které spočívá v pachtu budovy, uskutečňovanému v rámci pachtovní smlouvy uzavřené mezi týmiž stranami a osvobozenému od daně podle čl. 135 odst. 1 písm. l) této směrnice, a pokud tato plnění tvoří jediné hospodářské plnění.
C-97/21 MV-9804.05.2023otázka výše a duplicity sankcí za drobný delikt plátce; ne bis in idemČl. 273 směrnice Rady 2006/112/ES a čl. 50 Charty základních práv EU se mají vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, podle níž je osobě povinné k dani možné za stejné nesplnění daňové povinnosti a po skončení odlišných a samostatných jednání uložit opatření spočívající v peněžité sankci a opatření spočívající v uzavření obchodního prostoru v odlišných a samostatných řízeních (za podmínek uvedených v předběžné otázce).
C-677/21 Fluvius Antwerpen27.04.2023klasifikace neoprávněného odběru elektřinyČl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/112 ve spojení s čl. 14 odst. 1 této směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že dodávka elektřiny provozovatelem distribuční soustavy, byť byla uskutečněna neúmyslně a v důsledku protiprávního jednání třetí osoby, je dodáním zboží za úplatu, které vede k převodu práva nakládat s hmotným majetkem.
Článek 9 odst. 1 směrnice 2006/112 ve znění směrnice 2009/162
musí být vykládán v tom smyslu, že
dodávka elektřiny provozovatelem distribuční soustavy, byť byla uskutečněna neúmyslně a v důsledku protiprávního jednání třetí osoby, je ekonomickou činností vykonávanou tímto provozovatelem, jelikož vyjadřuje riziko vlastní jeho činnosti provozovatele distribuční soustavy elektřiny. I kdyby byla tato ekonomická činnost vykonávána veřejnoprávním subjektem jednajícím jako orgán veřejné moci, může být taková činnost uvedená v příloze I této směrnice považována za činnost uskutečňovanou v zanedbatelné míře ve smyslu čl. 13 odst. 1 třetího pododstavce uvedené směrnice pouze tehdy, když je uskutečňována v minimálním rozsahu, ať již z prostorového nebo časového hlediska, a tudíž má tak slabý ekonomický dopad, že by narušení hospodářské soutěže, které by z ní mohlo vyplývat, bylo ne-li nulové, tak přinejmenším nevýznamné.
C-282/22 P. w W.20.04.2023plnění poskytovaná dobíjecí stanicí – dodání zboží nebo poskytnutí služby? – hlavní a vedlejší plněníSměrnice 2006/112 musí být vykládána v tom smyslu, že „dodání zboží“ ve smyslu čl. 14 odst. 1 této směrnice představuje jediné komplexní plnění, které tvoří:
–        zpřístupnění dobíjecího zařízení pro elektrická vozidla (včetně propojení nabíječe s operačním systémem vozidla);
–        zajištění přívodu elektřiny s vhodně nastavenými parametry do baterií tohoto vozidla;
–        potřebná technická podpora pro dotyčné uživatele a
–        zpřístupnění digitálních aplikací, které dotyčnému uživateli umožňují rezervovat si konektor, prohlížet si historii transakcí, jakož i nákup kreditů shromážděných v elektronické peněžence, které lze používat k platbě za dobíjení.
C-616/21 Gmina L.30.03.2023svoz a odstraňování azbestového odpadu obcí; vymezení ekonomické činnostiČl. 2 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 směrnice 2006/112 musí být vykládány v tom smyslu, že skutečnost, že obec pověří určitý podnik uskutečněním plnění spočívajících v odstranění azbestu a ve sběru výrobků a odpadů obsahujících azbest z budov vlastněných jejími obyvateli, kteří o to projevili zájem, nepředstavuje poskytování služeb podléhající DPH, pokud taková činnost nesměřuje k získávání pravidelného příjmu a nevede ze strany těchto obyvatel k jakýmkoliv platbám, neboť tato plnění jsou financována z veřejných prostředků.
C-612/21 Gmina O.30.03.2023dodání zařízení k získání energie z obnovitelných zdrojů obcí; vymezení ekonomické činnostiČl. 2 odst. 1, čl. 9 odst. 1 a čl. 13 odst. 1 směrnice 2006/112 musí být vykládány v tom smyslu, že skutečnost, že obec prostřednictvím určitého podniku svým obyvatelům vlastnícím nemovitosti, kteří o to projevili zájem, dodá a nainstaluje SPEOZ, nepředstavuje dodání zboží a poskytnutí služeb podléhající DPH, pokud taková činnost nesměřuje k získávání pravidelného příjmu a ze strany těchto obyvatel vede pouze k platbám představujícím nanejvýš čtvrtinu vynaložených nákladů, přičemž zbytek je financován z veřejných prostředků.
C-42/22 Generali Seguros SA09.03.2023osvobození prodeje autovraků pojišťovnou třetím osobámZásada daňové neutrality, která je vlastní společnému systému DPH, musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání tomu, aby nebyly osvobozeny od daně operace spočívající v tom, že pojišťovna odprodává třetím osobám vraky motorových vozidel havarovaných při pojistných událostech krytých touto pojišťovnou, které získala od osob u ní pojištěných, pokud tato získání nezaložila nárok na odpočet.
C-239/22 Promo 54 SA09.03.2023otázka osvobození dodání stavby po přestavbě; absence relevantního ustanovení v lokálním předpisuČl. 135 odst. 1 písm. j) směrnice o DPH ve spojení s jejím čl. 12 odst. 1 a 2 musí být vykládán v tom smyslu, že osvobození od daně stanovené tímto prvním ustanovením pro dodání budovy nebo její části a pozemku k ní přiléhajícího, kromě těch, jejichž dodání bylo uskutečněno před jejich prvním obydlením, se uplatní také na dodání budovy, která byla před svou přestavbou poprvé obydlena, a to i v případě, že dotyčný členský stát nevymezil ve vnitrostátním právu podmínky použití kritéria prvního obydlení na přestavby budov, jak mu dovoluje učinit druhé z těchto ustanovení.
C-664/21  Nec Plus Ultra Cosmetics AG02.03.2023osvobození intrakomunitárního dodání zboží; pravidla pro předkládání důkazůČlánek 131 a čl. 138 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ve spojení se zásadami daňové neutrality, efektivity a proporcionality musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která zakazuje předkládat a provádět nové důkazy prokazující splnění věcných požadavků stanovených v čl. 138 odst. 1 směrnice během správního řízení vedoucího k vydání daňového výměru, zejména po provedení daňové kontroly, ale před vydáním výměru, za předpokladu, že jsou dodrženy zásady rovnocennosti a efektivity.
C-695/20 Fenix International Ltd28.02.2023služby poskytované osobou jednající svým jménem a na účet zákazníka; otázka platnosti čl. 9a Nařízení Rady 282/2011Nelze přijmout argument společnosti Fenix, podle něhož by bylo v rozporu s článkem 28 směrnice o DPH zacházet s osobou povinnou k dani uvedenou v tomto článku jako s osobou poskytující službu, i když konečný zákazník ví o existenci pověření mezi komitentem a komisionářem a zná totožnost tohoto komitenta. S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že její posouzení neodhalilo žádnou skutečnost, kterou by mohla být dotčena platnost článku čl. 9a odst. 1 prováděcího nařízení č. 282/2011 s ohledem na články 28 a 397 směrnice o DPH, jakož i čl. 291 odst. 2 SFEU.
C-519/21 ASA16.02.2023sdružení bez právní subjektivity; osoba povinná platit daňČlánky 9 a 11 směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládány v tom smyslu, že strany smlouvy o sdružení bez právní osobnosti, která nebyla zaregistrována u příslušného orgánu finanční správy před zahájením předmětné ekonomické činnosti, nelze považovat za „osoby povinné k dani“ vedle osoby povinné k dani, která je povinna odvést daň ze zdanitelného plnění. Směrnice 2006/112, jakož i zásada proporcionality a zásada daňové neutrality musí být vykládány v tom smyslu, že nevyžadují, aby byl osobě povinné k dani, která nedisponuje fakturou vystavenou na své jméno, přiznán nárok na odpočet daně z přidané hodnoty zaplacené na vstupu jiný členem sdružení bez právní osobnosti za účelem výkonu ekonomické činnosti tohoto sdružení, i když osoba povinná k dani musí v souvislosti s touto činností odvést daň, neexistují-li objektivní důkazy o tom, že zboží a služby dotčené ve věci v původním řízení jí byly skutečně dodány na vstupu osobami povinnými k dani pro potřeby vlastních plnění podléhajících dani z přidané hodnoty.
 
 
C-713/21 A.09.02.2023poskytnutí služby za úplatu; vymezení úplatyČl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že jednorázová služba poskytovaná majitelem tréninkové stáje soutěžního koně, která spočívá v ustájení a výcviku koní a jejich účasti na závodech, kdy majitel koní tuto službu odměňuje poukázáním 50 % dluhu odpovídajících výhrám z cen, kterých se stává držitelem v případě vítězství nebo užitečného zařazení svých koní v průběhu soutěže, představuje poskytování služeb za úplatu ve smyslu tohoto ustanovení.
C‑482/21 Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe09.02.2023snížení základu daně u pohledávek postoupených pojišťovněČl. 90 odst. 1 směrnice o DPH, jakož i zásada daňové neutrality musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání právní úpravě členského státu, podle níž se snížení základu daně v případě nezaplacení, stanovené v tomto ustanovení, nevztahuje na pojistitele, který v rámci smlouvy o pojištění obchodních pohledávek vyplatí pojištěnému jako náhradu za nezaplacení pohledávky část základu daně dotčeného zdanitelného plnění zahrnující DPH, ačkoliv podle této smlouvy byla tato část pohledávky a všechna práva s ní související postoupena tomuto pojistiteli.
C-729/21 W. sp. z o.o.16.01.2023podmínky prodeje souboru majetku mimo předmět daněČl. 19 první pododstavec směrnice Rady 2006/112/ES je třeba vykládat takto: nebrání ustanovení vnitrostátního práva, které stanoví, že „převod celého majetku nebo jeho části“ nepodléhá dani z přidané hodnoty, aniž by jeho použití bylo podmíněno tím, že příjemce je právním nástupcem převodce .
C-459/21 The Navigator Company SA, Navigator Pulp Figueira SA09.12.2022nárok na odpočet daně na vstupu z nákladů na reprezentaci (jen ve fr. a port.)Zásada rovnocennosti musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání vnitrostátním právním předpisům, udržovaným na základě čl. 176 druhého pododstavce směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, a kterým se stanoví úplné nebo částečné vyloučení nároku na odpočet DPH zaplacené v souvislosti s výdaji souvisejícími s určitými vozidly, cestovními a pobytovými výdaji a výlohy na reprezentaci, i když se na tyto výdaje vztahuje údajně výhodnější režim, pokud jde o jejich odpočet, v kontextu přímé daně upravené vnitrostátním právem.
C-378/21 P GmbH08.12.2022povinnost uhradit daň uvedenou na faktuře; možnost opravy faktury s nesprávně uvedenou danČlánek 203 směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že osoba povinná k dani, která poskytla službu a na faktuře uvedla částku DPH vypočtenou na základě nesprávné sazby, není povinna podle tohoto ustanovení odvést chybně fakturovanou část DPH, pokud neexistuje nebezpečí ztráty daňových příjmů z důvodu, že příjemci této služby jsou výlučně konečnými spotřebiteli, kteří nemají nárok na odpočet DPH zaplacené na vstupu.
C-247/21 Luxury Trust Automobil GmbH08.12.2022chyba na daňovém dokladu v třístranném obchoduČlánek 42 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ve spojení s čl. 197 odst. 1 písm. c) směrnice 2006/112, ve znění změn, musí být vykládán v tom smyslu, že v rámci trojstranného obchodu není konečný pořizovatel platně určen za osobu povinnou odvést daň z přidané hodnoty (DPH), pokud faktura vystavená zprostředkujícím pořizovatelem neobsahuje poznámku „daň platí zákazník“ podle čl. 226 bodu 11a směrnice 2006/112, ve znění změn. Článek 226 bod 11a směrnice 2006/112, ve znění směrnice 2010/45, musí být vykládán v tom smyslu, že opomenutí uvést poznámku „daň platí zákazník“ na faktuře, jak vyžaduje toto ustanovení, nemůže být následně napraveno doplněním údaje upřesňujícího, že se tato faktura týká trojstranného obchodu uvnitř Společenství a že je daňová povinnost přenesena na příjemce dodávky.
C-141/20 Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH01.12.2022člen skupiny jako samostatná osoba povinná k daniČlánek 4 odst. 4 druhý pododstavec šesté směrnice 77/388, ve znění směrnice 2000/65, musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která podmiňuje možnost určité entity vytvořit s podnikem ovládajícího subjektu seskupení tvořené právně nezávislými osobami, které jsou však navzájem úzce propojeny finančními, hospodářskými a organizačními vazbami, tím, že tento subjekt má v uvedené entitě kromě většinového podílu na jejím kapitálu také většinu hlasovacích práv. 3)      Článek 4 odst. 4 druhý pododstavec šesté směrnice 77/388, ve znění směrnice 2000/65, ve spojení s čl. 4 odst. 1 prvním pododstavcem směrnice 77/388, v pozměněném znění, musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát prostřednictvím kategorizace kvalifikoval určité entity jako nesamostatné, jsou-li tyto entity finančně, hospodářsky a organizačně začleněny do ovládajícího subjektu seskupení tvořeného právně nezávislými osobami, které jsou však navzájem úzce propojeny finančními, hospodářskými a organizačními vazbami.
C-269/20 S.01.12.2022skupinová registrace; plnění poskytnutá uvnitř skupinyČlánek 4 odst. 4 druhý pododstavec šesté směrnice Rady 77/388/EHS musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby členský stát jako jedinou osobu povinnou k dani v rámci seskupení tvořeného právně nezávislými osobami, které jsou však navzájem úzce propojeny finančními, hospodářskými a organizačními vazbami, označil ovládající subjekt tohoto seskupení, jestliže je tento subjekt schopen prosazovat u ostatních entit, které jsou součástí tohoto seskupení, svá rozhodnutí a jestliže takové označení nevede ke vzniku rizika daňových ztrát.  Unijní právo musí být vykládáno v tom smyslu, že v případě entity, která tvoří jedinou osobu povinnou k dani v rámci seskupení tvořeného právně nezávislými osobami a vykonává hospodářskou činnost, v souvislosti s níž je osobou povinnou k dani, a dále činnost, kterou provádí v rámci výkonu pravomocí coby orgán veřejné moci, v souvislosti s níž na základě čl. 4 odst. 5 šesté směrnice za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty považována není, platí, že pokud entita, která je součástí tohoto seskupení, poskytuje služby související s výkonem zmíněných pravomocí, takové poskytování nesmí být zdaněno na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) této směrnice.
C-512/21 Aquila Part Prod Com SA01.12.2022
odmítnutí nároku na odpočet v případě daňového podvoduRozhodnutí SDEU upřesňuje mantinely správce daně při odmítnutí nároku na odpočet z důvodu účasti na daňovém podvodu.
C-596/21 A.24.11.2022odmítnutí nároku na odpočet v případě daňového podvoduJestliže plátce věděl či měl/mohl vědět o existenci daňového podvodu v obchodním řetězci, jehož byl článkem, může být odmítnut jeho nárok na odpočet, a to bez ohledu na to, že škoda vzniklá státu v důsledku podvodu je nižší než sporný odpočet.
C-458/21 CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.24.11.2022osvobození služeb souvisejících s pojištěním zdravotní péče v ciziněNa plnění spočívající v ověření správnosti diagnózy závažné nemoci u pojištěného za účelem stanovení nejlepší možné zdravotní péče k uzdravení pojištěného a zajištění léčby v zahraničí, pokud je takové riziko kryto pojistnou smlouvou a pojištěný o to požádá, se nevztahuje osvobození od daně stanovené v ustanovení čl. 132 písm. c) Směrnice.
C-607/20 GE Aircraft Engine Services Ltd17.11.2022poukázky na zboží a služby darované zaměstnavatelem oceněným zaměstnancůmČlánek 26 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že do jeho působnosti nespadá poskytování služeb spočívající v tom, že podnik nabízí svým zaměstnancům nákupní poukázky v rámci jím zavedeného programu, jehož cílem je oceňování a odměňování nejzasloužilejších a nejvýkonnějších zaměstnanců.
C-641/21 Climate Corporation Emissions Trading27.10.2021služby s místem plnění dle § 9 odst. 1 ZDPH; otázka změny místa plnění v případě účasti poskytovatele na daňovém podvoduUstanovení směrnice o DPH musí být vykládána v tom smyslu, že brání tomu, aby v případě poskytnutí služby osobou povinnou k dani usazenou v jednom členském státě osobě povinné k dani usazené v druhém členském státě, měly orgány prvního členského státu za to, že za místo tohoto plnění, které se podle článku 44 této směrnice nachází v tomto druhém členském státě, se přesto považuje místo, které se nachází v prvním členském státě, pokud dotyčný poskytovatel věděl nebo měl vědět, že se tímto plněním podílí na podvodu na DPH spáchaném příjemcem tohoto plnění v rámci řetězce plnění.
C-397/21 HUMDA13.10.2021chybně vyúčtovaná daň odběrateli; zamítnutí nároku na odpočet; otázka vrácení této daně státem, nikoli dodavatelemSměrnice Rady 2006/112/ES vykládaná ve světle zásad efektivity a neutrality daně z přidané hodnoty
musí být vykládána v tom smyslu, že
brání právní úpravě členského státu, podle níž osoba povinná k dani, které jiná osoba povinná k dani poskytla službu, nemůže přímo od správce daně požadovat vrácení částky odpovídající DPH, kterou jí tento poskytovatel bezdůvodně naúčtoval a kterou odvedla do státní pokladny, i když je vymožení této částky od uvedeného poskytovatele nemožné nebo příliš obtížné, neboť je tento poskytovatel v likvidaci, a i když těmto dvěma osobám povinným k dani nelze přičíst žádný daňový únik nebo zneužití, takže nehrozí riziko ztráty daňových příjmů pro tento členský stát.
C-1/21 MC13.10.2021solidární ručení jednatele společnosti za její dluh na DPHČl. 273 Směrnice o DPH nebrání (za určitých okolností) vnitrostátní právní úpravě, která stanoví režim solidárního ručení za dluhy právnické osoby na dani z přidané hodnoty.
C-293/21 UAB „Vittamed technologijos“06.10.2021oprava odpočtu při zrušení registrace společnosti v likvidaciČlánky 184 až 187 směrnice o DPH musí být vykládány v tom smyslu, že osoba povinná k dani je povinna opravit odpočty DPH zaplacené na vstupu při pořízení zboží a služeb za účelem vytvoření investičního majetku, pokud již takto vytvořený majetek v důsledku rozhodnutí majitele a jediného akcionáře dané osoby o jejím vstupu do likvidace, jakož i žádosti o výmaz z registru osob povinných k DPH a jeho provedení nebyl použit v rámci zdanitelných hospodářských činností a nikdy nebude.
C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S. A.,06.10.2021investiční fond; obsah pojmu „poskytnutí a sjednání úvěrů nebo správa úvěrů“Čl. 135 odst. 1 písm. b) směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že pojem poskytnutí úvěru ve smyslu tohoto ustanovení se vztahuje na služby poskytované subparticipantem na základě subparticipační dohody, které spočívají v poskytnutí finanční částky původci výměnou za vyplacení výnosů pocházejících z pohledávek uvedených v této dohodě, které zůstávají součástí aktiv původce.
C-235/21 Raiffeisen Leasing29.09.2022náležitosti daňového dokladu; kupní smlouva jako daňový dokladČlánek 203 směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že smlouva o zpětném pronájmu, po jejímž uzavření nebyla vystavena faktura, může být považována za fakturu ve smyslu tohoto ustanovení, pokud tato smlouva obsahuje veškeré informace nezbytné k tomu, aby správce daně členského státu mohl určit, zda jsou v daném případě splněny věcné podmínky nároku na odpočet DPH, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.
C-330/21 The Escape Center BVBA15.09.2022sazba daně ve fitness centruČl. 98 odst. 2 směrnice o DPH, ve spojení s bodem 14 její přílohy III, musí být vykládán v tom smyslu, že poskytování služeb spočívajících v poskytnutí oprávnění k využívání sportovních zařízení fitness centra a v poskytnutí individuální nebo skupinové instruktáže může podléhat snížené sazbě DPH, je-li tato instruktáž spojena s využíváním těchto zařízení a je nezbytná k provozování sportu a tělesné výchovy nebo je-li tato instruktáž vedlejší ve vztahu k oprávnění využívat tato zařízení nebo k jejich skutečnému využívání.
C-227/21 UAB „HA.EN.“15.09.2022nárok na odpočet kupujícího, pokud tento věděl, že prodávající je v platební neschopnosti a daň na výstupu pravděpodobně neodvedeČl. 168 písm. a) směrnice o DPH ve spojení se zásadou daňové neutrality musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní praxi spočívající v tom, že v rámci prodeje nemovitosti mezi osobami povinnými k dani je kupujícímu odepřen nárok na odpočet DPH odvedené na vstupu pouze z toho důvodu, že tento kupující věděl nebo měl vědět, že prodávající je ve finančních obtížích nebo dokonce v platební neschopnosti, a že tato okolnost může mít za následek, že prodávající neuhradí nebo nebude schopen uhradit DPH do státního rozpočtu.
C-368/21 R.T.08.09.2022použití vozidla registrovaného ve třetí zemi v EU; místo plnění dovozuČlánky 30 a 60 směrnice 2006/112 musí být vykládány v tom smyslu, že pro účely DPH je místem dovozu vozidla registrovaného ve třetí zemi, při jehož vstupu do Unie došlo k porušení celních předpisů, členský stát, v němž osoba, která porušila povinnosti vyplývající z celních předpisů, má bydliště a vozidlo skutečně používá.
C-98/21 W GmbH08.09.2022nárok na odpočet u služeb poskytnutých holdingem dceřiným společnostem zdarmaHoldingová společnost, která uskutečňuje plnění zdanitelná na výstupu ve prospěch dceřiných společností, nemá nárok na odpočet daně na vstupu zatěžující plnění, jež pořizuje od třetích osob a která vkládá do dceřiných společností výměnou za podíl na celkovém zisku, pokud zaprvé plnění na vstupu nesouvisejí přímo a bezprostředně s vlastními plněními holdingové společnosti, ale s činnostmi dceřiných společností, které jsou z velké části osvobozeny od daně, zadruhé se tato plnění nepromítají do ceny zdanitelných plnění uskutečněných ve prospěch dceřiných společností a zatřetí uvedená plnění nejsou součástí režijních nákladů vlastní ekonomické činnosti holdingové společnosti.
C-294/21 Navitours01.08.2022společné území dvou státůČlenský stát musí zdanit poskytování služeb turistické plavby uskutečněná poskytovatelem usazeným v tomto členském státě na území, které na základě mezinárodní smlouvy uzavřené mezi tímto státem a jiným členským státem představuje společné svrchované území těchto dvou členských států a pro které není v unijním právu stanovena žádná výjimka, pokud tato poskytování služeb již nebyla zdaněna tímto druhým členským státem. Zdanění těchto poskytování služeb jedním z členských států brání druhému členskému státu, aby je sám zdanil, aniž je dotčena možnost těchto dvou členských států upravit jiným způsobem zdanění poskytování služeb na tomto území, zejména prostřednictvím dohody, pokud se zamezí nezdanění příjmů nebo dvojímu zdanění.
C-267/21 Uniqa Asigurări SA01.08.2022místo plnění u služeb likvidace pojistných událostíČl. 56 odst. 1 písm. c) směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že služby likvidace pojistných událostí poskytované třetími společnostmi jménem a na účet pojišťovny nespadají do rozsahu „služeb konzultantů, inženýrů, poradenských kanceláří, právníků, účetních a jiných podobných služeb, jakož i zpracování údajů a poskytování informací“ uvedených v tomto ustanovení.
C-194/21 X.07.07.2022možnost uplatnění odpočtu po uplynutí prekluzivní lhůtyČlánky 184 a 185 směrnice o DPH musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby osobě povinné k dani, která před uplynutím prekluzivní lhůty stanovené vnitrostátním právem neuplatnila nárok na odpočet DPH související s pořízením zboží nebo služby, byla odepřena možnost provést následně tento odpočet v rámci opravy při prvním použití uvedeného zboží nebo služby pro účely zdaněných plnění, a to i v případě, že nebylo prokázáno žádné zneužití práva, podvod nebo ztráta daňových příjmů.
C-696/20 B07.07.2022chybné přiřazení přepravy v řetězových transakcích; místo plnění IC dodáníČlánek 41 směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání právní úpravě členského státu, podle které je pořízení zboží uvnitř Společenství považováno za uskutečněné na území tohoto členského státu, pokud toto pořízení, které představuje první plnění řetězce po sobě následujících plnění, bylo zúčastněnými osobami povinnými k dani, které za tímto účelem uvedly svá identifikační čísla pro DPH přidělená uvedeným členským státem, nesprávně kvalifikováno jako tuzemské plnění, a pokud následné plnění, které bylo nesprávně kvalifikováno jako plnění uvnitř Společenství, bylo předmětem DPH jakožto pořízení zboží uvnitř Společenství pořizovateli zboží v členském státě ukončení přepravy zboží. Toto ustanovení, vykládané ve světle zásad proporcionality a daňové neutrality, nicméně brání takové právní úpravě členského státu, pokud pořízení zboží uvnitř Společenství, které je považováno za uskutečněné na území tohoto členského státu, vychází z dodání zboží uvnitř Společenství, které nebylo v uvedeném členském státě považováno za plnění osvobozené od daně.
C-146/21 VB30.06.2022registrace k DPH jako podmínka pro uplatnění režimu PDPSměrnice o DPH a zásada daňové neutrality nebrání vnitrostátní právní úpravě, podle které se mechanismus přenesení daňové povinnosti nepoužije na osobu povinnou k dani, která před uskutečněním zdanitelných plnění nepožádala o registraci k DPH ani nebyla k této dani zaregistrována z úřední povinnosti.
C-56/21 UAB „ARVI“ ir ko30.06.2022podmínky pro uplatnění práva zdanit dodání nemovitostí, která jsou osvobozená od daněČlánky 135 a 137 směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která podmiňuje možnost volby osoby povinné k dani zdanit prodej nemovitosti daní z přidané hodnoty (DPH) tím, že tato nemovitost musí být převedena osobě povinné k dani, která byla již v okamžiku uzavření transakce registrována jako plátce DPH.
C-596/20 DuoDecad Kft.16.06.2022otázka stanovení skutečného příjemce službySDEU nemá pravomoc rozhodnout, neboť ta spočívá na lokálním soudu, vzhledem k tomu, že pouze lokální soud má k dispozici veškeré potřebné informace týkající se skutkových otázek.
C-188/21 Megatherm-Csillaghegy Kft.03.06.2022výmaz z registru plátců a zánik nároku na odpočetČlánky 63, 167 a 168, 178 až 180, 182 a 273 směrnice o DPH, jakož i zásada neutrality DPH a zásada proporcionality musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu opatření, na jehož základě zaniká osobě povinné k DPH, jejíž daňové identifikační číslo bylo vymazáno z důvodu, že nepředložila a nezveřejnila roční účetní závěrku, a obnoveno po napravení tohoto pochybení, nárok na odpočet DPH zaplacené na vstupu pro období před takovým výmazem daňového identifikačního čísla, ačkoli byly splněny věcné požadavky zakládající nárok na takový odpočet a tato osoba povinná k dani nejednala podvodně nebo zneužívajícím způsobem, aby mohla tohoto nároku využít.
C-714/20 U.I. Srl12.05.2022ručení za daň při dovozu nepřímým zástupcemČlánek 201 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že nepřímý celní zástupce nemůže být v souvislosti s platbou daně z přidané hodnoty při dovozu činěn společně a nerozdílně odpovědný s dovozcem, pokud neexistují vnitrostátní ustanovení, která by jej výslovně a jednoznačně určovala nebo uznávala jako osobu povinnou k odvodu této daně. Článek 77 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, musí být vykládán v tom smyslu, že podle tohoto samotného ustanovení je nepřímý celní zástupce povinen zaplatit jen cla dlužná za zboží, které uvedl v celním prohlášení, a nikoli navíc daň z přidané hodnoty při dovozu z téhož zboží.
C-218/21 DSR – Montagem Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA05.05.2022snížená sazba daně u oprav, renovace a údržby výtahůBod 2 přílohy IV směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že pod pojem „renovace a opravy soukromých bytů a obytných domů“ ve smyslu tohoto ustanovení spadají služby opravy a renovace výtahů v obytných budovách, s výjimkou služeb údržby takových výtahů.
C-627/21 S.H.
(pouze ve fr. a rum.)
02.05.2022zrušení registrace k DPH a související nárok na odpočetČlánky 16, 184, 186 až 188 a 192 směrnice o DPH je třeba vykládat tak, že brání vnitrostátním pravidlům a praxi, které vyžadují, aby osoba povinná k dani, jejíž registrace k DPH byla zrušena z důvodu absence zmínky o zdanitelných plněních v Přiznáních k DPH po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců, přistoupila k úpravě odpočtu DPH v souvislosti s pořízením investičního zboží, aniž by uvedená osoba povinná k dani byla oprávněna prokázat, že jsou splněny hmotněprávní podmínky pro uplatnění odpočtu.
C-612/20 Happy Education28.04.2022osvobození vzdělávacích služeb od DPHČl. 132 odst. 1 písm. i) směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že pod pojem „subjekt uznaný za subjekt, který má podobné cíle“ jako veřejnoprávní vzdělávací subjekt ve smyslu tohoto ustanovení, nespadá soukromý subjekt, který vykonává vzdělávací činnosti ve veřejném zájmu, které spočívají zejména v organizaci činností doplňujících školní osnovy, jako jsou kurzy pomáhající při plnění domácích úkolů, vzdělávací programy, kurzy cizích jazyků, a získal povolení od národního úřadu vedoucího obchodní rejstřík formou přidělení kódu CAEN 8559 – „Ostatní vzdělávání“ podle klasifikace vnitrostátních hospodářských činností, pokud tento podnik v každém případě nesplňuje podmínky, které pro toto uznání stanoví vnitrostátní právo.
C-637/20 DSAB Destination Stockholm AB28.04.2022vymezení víceúčelového poukazuČl. 30a směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že nástroj, který poskytuje svému držiteli právo využívat různé služby na daném místě po omezenou dobu a do určité výše, může představovat „poukaz“ ve smyslu čl. 30a bodu 1 této směrnice, i když průměrný spotřebitel nemůže využít z důvodu omezené doby platnosti tohoto nástroje všechny nabízené služby. Uvedený nástroj představuje „víceúčelový poukaz“ ve smyslu čl. 30a bodu 3 uvedené směrnice, jelikož DPH splatná za tyto služby není v okamžiku jeho vydání známa.
C-228/20 I GmbH07.04.2022osvobození zdravotní péče v soukromém ústavním zařízení Čl. 132 odst. 1 písm. b) směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátním právním předpisům, které tím, že stanoví, že poskytování péče soukromou nemocnicí je osvobozeno od DPH, pokud je tato nemocnice schválena v souladu s vnitrostátními ustanoveními týkajícími se obecného systému zdravotního pojištění v důsledku začlenění do nemocničního plánu spolkové země nebo uzavření smluv o poskytování péče se zákonnými zdravotními pojišťovnami nebo náhradními zdravotními pojišťovnami, vedou k tomu, že se srovnatelnými soukromými nemocnicemi poskytujícími podobné služby za sociálních podmínek srovnatelných s podmínkami veřejnoprávních subjektů je zacházeno rozdílně, pokud jde o osvobození od daně stanovené v tomto ustanovení.
C-33/20 Berlin Chemie A. Menarini SRL07.04.2022vymezení stálé provozovnyČlánek 44 směrnice o DPH a článek 11 prováděcího nařízení č. 282/2011 musí být vykládány v tom smyslu, že společnost se zapsaným sídlem v jednom členském státě nemá stálou provozovnu v jiném členském státě na základě toho, že zde tato společnost vlastní dceřinou společnost, která jí poskytuje lidské a technické zdroje na základě smluv, v souladu s nimiž jí výhradně poskytuje marketingové, regulatorní a reklamní služby a služby zastupování, které mohou mít přímý dopad na objem jejího prodeje.
C-489/20 UB07.04.2022DPH ze zabaveného pašovaného zbožíPo zabavení zboží zaniká celní dluh, ale nezaniká dluh na spotřební dani a DPH.
C-697/20 W.G.24.03.2022daňový paušál pro zemědělce; SJM; manželé jako dvě samostatné osoby povinné k daniČlánky 9, 295 a 296 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládány v tomto smyslu:
–        brání praxi členského státu, která vylučuje, aby manželé, kteří vykonávají zemědělskou činnost v rámci téhož zemědělského podniku a využívají majetek, který je součástí společného jmění manželů, mohli být považováni za samostatné osoby povinné k dani z přidané hodnoty (DPH) v případě, že každý z těchto manželů vykonává hospodářskou činnost samostatně;
–        nebrání tomu, aby za okolností, v nichž manželé vykonávají tuto zemědělskou činnost v režimu daňového paušálu pro zemědělce, vedla volba jednoho z manželů, že zařadí svou činnost do běžného režimu DPH, ke ztrátě postavení zemědělce podléhajícího daňovému paušálu u druhého z manželů, pokud se po přezkumu konkrétní situace tento účinek ukáže jako nezbytný pro odvrácení nebezpečí zneužití a úniku, jimž nelze zabránit předložením vhodných důkazů ze strany manželů, nebo pokud výkon této činnosti těmito manželi, nezávisle a každým z nich v rámci běžného režimu DPH, nevede k administrativním obtížím ve srovnání se situací, kdy uvedení manželé mají současně dvě různá právní postavení.
 
C-582/20 SC Cridar Cons SRL24.02.2022procesní otázka –přerušení správního řízení do uzavření trestního řízeníSměrnice Rady 2006/112/ES a článek 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládány v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje vnitrostátním daňovým orgánům přerušit řízení o správní stížnosti podané proti daňovému výměru, kterým byl osobě povinné k dani odepřen nárok na odpočet DPH zaplacené na vstupu z důvodu, že je tato osoba povinná k dani zapojena do daňového úniku, za účelem získání dodatečných objektivních důkazů o zapojení do tohoto úniku, pokud zaprvé takové přerušení nepovede k tomu, že bude toto řízení o správní stížnosti trvat nepřiměřeně dlouho, zadruhé pokud bude rozhodnutí, kterým je řízení přerušeno, po právní a skutkové stránce odůvodněno a bude moci být podrobeno soudnímu přezkumu a zatřetí pokud v případě, že nakonec vyjde najevo, že byl nárok na odpočet odepřen v rozporu s unijním právem, bude moci osoba povinná k dani získat odpovídající peněžní částku zpět v přiměřené lhůtě včetně případných úroků z prodlení. Za těchto podmínek není nutné, aby uvedená osoba povinná k dani měla během doby, kdy je řízení o její stížnosti přerušeno, nárok na odklad vykonatelnosti tohoto daňového výměru, který je předmětem této stížnosti, ledaže panují vážné pochybností o zákonnosti uvedeného daňového výměru a nařízení odkladu vykonatelnosti téhož výměru je nezbytné k tomu, aby se zabránilo vzniku vážné a nenapravitelné újmy na straně osoby povinné k dani.
C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal24.02.2022refundace nákladů; přeúčtování; poskytnutí službyČlánek 2 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že plnění spadající do smluvního rámce, v němž je označen dodavatel služeb, příjemce služeb a povaha dotčených plnění, která jsou osobou povinnou k dani řádně zaúčtována, jsou nazvána způsobem potvrzujícím jejich povahu služby a vedla k odměně získané poskytovatelem a představující skutečnou protihodnotu za uvedené služby v podobě vrubopisů, představují poskytnutí služby za úplatu ve smyslu tohoto ustanovení, a to bez ohledu na případnou absenci zisku u osoby povinné k dani a na existenci záruky vztahující se na zboží, které bylo předmětem těchto plnění.
C-191/21 Les Anges d’Eux SARL10.02.2022 daň z přirážky u nemovitostí; čl. 392Článek 392 směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že vylučuje použití režimu zdanění marže na plnění spočívající v dodání stavebních pozemků, pokud se z těchto pozemků, zakoupených jako zastavěné, staly v době od jejich zakoupení do následného prodeje osobou povinnou k dani pozemky stavební, avšak nevylučuje použití tohoto režimu na plnění spočívající v dodání stavebních pozemků, pokud u těchto pozemků došlo v době od jejich zakoupení do následného prodeje osobou povinnou k dani k takovým změnám vlastností, jako je rozdělení na parcely
C-9/20 Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 10.02.2022 hotovostní účetnictví; nárok na odpočet daněČlánek 167 směrnice 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví, že nárok na odpočet daně na vstupu vzniká v okamžiku uskutečnění plnění v případě, že na základě vnitrostátní odchylky podle čl. 66 prvního pododstavce písm. b) této směrnice vzniká daňová povinnost dodavatele zboží či poskytovatele služby až přijetím platby a platba dosud nebyla provedena.
C-487/20 Philips Orăştie SRL10.02.2022nepravomocný doměrek DPH; bankovní zárukaČlánek 179 první pododstavec a čl. 183 první pododstavec směrnice Rady 2006/112/ES, jakož i zásada rovnocennosti musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví procesní podmínky žalob na vrácení daně z přidané hodnoty (DPH) založených na porušení společného systému DPH, které jsou méně příznivé než procesní podmínky použitelné na podobné žaloby, založené na porušení vnitrostátního práva týkajícího se jiných daní a poplatků než DPH.
C-515/20 B AG03.02.2022sazba daně u palivového dřevaČlánek 122 směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že pojem palivové dřevo ve smyslu tohoto článku označuje jakékoliv dřevo, které je na základě svých objektivních vlastností určeno výhradně ke spalování. Článek 122 směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že členský stát, který na základě tohoto článku zavede sníženou sazbu daně z přidané hodnoty u dodání palivového dřeva, může vymezit její působnost na určité kategorie dodání palivového dřeva s použitím odkazu na kombinovanou nomenklaturu, pod podmínkou, že je dodržena zásada daňové neutrality.
Zásada daňové neutrality musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání tomu, aby vnitrostátní právo vylučovalo dodání dřevní štěpky z uplatňování snížené sazby daně z přidané hodnoty, ačkoliv u dodání jiných forem palivového dřeva ji uplatňuje, pokud pro průměrného spotřebitele není dřevní štěpka zastupitelná s těmito jinými formami palivového dřeva, což musí ověřit předkládající soud.
C-90/20 Apcoa Parking Danmark A/S20.01.2022poplatky za neoprávněné parkování mající sankční povahuČlánek 2 odst. 1 písm. c) Směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že kontrolní poplatky vybírané soukromoprávní společností pověřenou provozováním soukromých parkovišť v případě, že motoristé nedodržují všeobecné podmínky pro užívání těchto parkovišť, musí být považovány za protiplnění za službu poskytnutou za úplatu ve smyslu tohoto ustanovení, která jako taková podléhá DPH.
C-513/20  Termas Sulfurosas de Alcafache SA13.01.2022otázka osvobození plnění souvisejícího se zdravotní péčí osvobozenou od daněČlánek 132 odst. 1 písm. b) Směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že činnost spočívající ve vyhotovení osobní karty obsahující zdravotní záznamy, která opravňuje k zakoupení lékařské péče v rámci „klasické lázeňské léčby“ v lázeňském zařízení, může spadat pod osvobození od daně z přidané hodnoty stanovené v tomto ustanovení jako činnost úzce související s lékařskou péčí, pokud tyto karty uvádějí údaje o zdravotním stavu, předepsané a plánované lékařské péči, jakož i o způsobu jejího poskytnutí, a konzultace těchto údajů je nezbytná pro poskytnutí této péče a dosažení sledovaných léčebných cílů. Uvedená lékařská péče, jakož i s ní úzce související činnosti musí být mimoto prováděny za sociálních podmínek srovnatelných s podmínkami veřejnoprávních subjektů léčebným nebo diagnostickým ústavem nebo jiným řádně uznaným zařízením téže povahy ve smyslu tohoto čl. 132 odst. 1 písm. b).
C-156/20 Zipvit Ltd.13.01.2022nárok na odpočet z plnění osvobozeného od daně a později překvalifikovaného na zdanitelnéČlánek 168 písm. a) Směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že DPH nemůže být považována za splatnou nebo odvedenou ve smyslu tohoto ustanovení, a není tedy osobou povinnou k dani odpočitatelná, pokud tato osoba a její poskytovatel služeb měli na základě nesprávného výkladu unijního práva vnitrostátními orgány mylně za to, že dotčená plnění jsou osvobozena od DPH a vystavené faktury ji v důsledku toho nevykazují, a to za okolností, kdy smlouva uzavřená mezi těmito dvěma osobami stanoví, že je-li tato daň splatná, příjemce služeb ji nese na vlastní náklady, a dále pokud zavčas nebyly učiněny žádné kroky k tomu, aby byla DPH doplacena.
C-154/20 Kemwater ProChemie s. r. o.09.12.2021nárok na odpočet; identifikace dodavateleSměrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládána v tom smyslu, že uplatnění nároku na odpočet DPH zaplacené na vstupu musí být odepřeno, aniž je správce daně povinen prokazovat, že se osoba povinná k dani dopustila podvodu na DPH nebo že věděla či vědět měla, že plnění, jehož se dovolává na podporu nároku na odpočet daně, bylo součástí takového podvodu, jestliže skutečný dodavatel daného zboží či služeb nebyl identifikován a tato osoba povinná k dani nepodá důkaz o tom, že tento dodavatel měl postavení osoby povinné k dani, to však za podmínky, že s ohledem na skutkové okolnosti a informace, jež osoba povinná k dani poskytla, nejsou k dispozici údaje potřebné k ověření, že skutečný dodavatel toto postavení měl.
C-598/20  Pilsētas zemes dienests01.12.2021nájem pozemku; vyloučení z osvobozeníUstanovení čl. 135 odst. 1 písm. l) a odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty je třeba vykládat v tom smyslu, že není v rozporu s vnitrostátními právními předpisy, na základě kterých je nájem pozemků v režimu nuceného nájmu z osvobození od daně z přidané hodnoty vyloučen
C-334/20 Amper Metal Kft.25.11.2021nárok na odpočet z nákladů za reklamuČlánek 168 písm. a) směrnice je třeba vykládat tak, že osoba povinná k dani si může odečíst DPH na vstupu zaplacenou za reklamní služby, pokud takové poskytování služeb představuje plnění podléhající DPH ve smyslu článku 2 směrnice 2006/112, a pokud představuje přímou a bezprostřední souvislost s jedním nebo více navazujícími zdanitelnými plněními nebo s veškerou ekonomickou činností osoby povinné k dani, respektování jeho režijních nákladů, aniž by bylo třeba brát v úvahu okolnost, že cena účtovaná osobě povinné k dani za takové služby by byla nadměrná ve srovnání s referenční hodnotou stanovenou vnitrostátní daňovou správou nebo že by tyto služby nevedly k zvýšení obratu této osoby povinné k dani
C-281/20 Ferimet SL11.11.2021nárok na odpočet; fiktivní dodavatelSměrnice Rady 2006/112/ES ve spojení se zásadou daňové neutrality, musí být vykládána v tom smyslu, že osobě povinné k dani musí být odepřen nárok na odpočet DPH související s pořízením zboží, které jí bylo dodáno, pokud tato osoba povinná k dani na faktuře, kterou v souvislosti s tímto plněním sama vystavila v rámci režimu přenesení daňové povinnosti, vědomě uvedla fiktivního dodavatele, jestliže s ohledem na skutkové okolnosti a důkazy, jež zmíněná osoba povinná k dani poskytla, nejsou k dispozici údaje potřebné k ověření toho, zda měl skutečný dodavatel postavení osoby povinné k dani, nebo je právně dostačujícím způsobem prokázáno, že se tato osoba povinná k dani dopustila úniku na DPH nebo že věděla nebo měla vědět, že plnění, jehož se dovolává na podporu nároku na odpočet, je součástí takového úniku.
C-398/20 ELVOSPOL, s.r.o.11.11.2021oprava základu daně u nedobytných pohledávekČlánek 90 směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátnímu ustanovení, které pro opravu výše daně z přidané hodnoty stanoví podmínku, že zčásti nebo zcela nesplacená pohledávka nevznikla v období šesti měsíců před rozhodnutím o úpadku dlužnické společnosti, a tato podmínka přitom neumožňuje vyloučit, že by se tato pohledávka mohla nakonec stát s konečnou platností nevymahatelnou
C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft mbH28.10.2021určení DUZP při poskytnutí službyČlánek 64 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že jednorázové poskytnutí služeb, za něž je poskytnuta odměna ve formě plateb rozložených v čase, nespadá do působnosti tohoto ustanovení.
Článek 90 odst. 1 směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že v případě dohody o platbách rozložených v čase nemůže být nezaplacení splátky odměny před její splatností považováno za nezaplacení ceny ve smyslu tohoto ustanovení, a nemůže proto vést ke snížení základu daně.
C-80/20 Wilo Salmson France SAS21.10.2021vracení daně; neúplná fakturaNárok na vrácení DPH, kterou bylo zatíženo dodání zboží, nemůže uplatnit osoba povinná k dani, která není usazena v členském státě vrácení daně, nýbrž v jiném členském státě, pokud tato osoba povinná k dani nemá fakturu za nákup dotyčného zboží ve smyslu směrnice 2006/112, ve znění směrnice 2010/45. Za „fakturu“ ve smyslu směrnice o DPH, ve znění směrnice 2010/45, nelze považovat určitý dokument pouze v případě, že je stižen takovými vadami, které neumožňují vnitrostátnímu daňovému orgánu získat údaje nezbytné k odůvodnění žádosti o vrácení daně.
C-396/20 CHEP Equipment Pooling NV21.10.2021vracení daně osobě povinné k dani z JČSČlánek 20 odst. 1 směrnice Rady 2008/9/ vykládaný ve světle zásad daňové neutrality a řádné správy, musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby daňová správa členského státu vrácení daně v případě, že nabyla jistotu, případně ve světle doplňujících informací poskytnutých osobou povinnou k dani, že částka daně z přidané hodnoty skutečně zaplacená na vstupu, jak je uvedena na faktuře připojené k žádosti o vrácení daně, je vyšší než částka uvedená v této žádosti, vrátila daň z přidané hodnoty pouze ve výši odpovídající částce uvedené v této žádosti, aniž předtím s náležitou péčí a prostřednictvím prostředků, které považuje za nejvhodnější, vyzve osobu povinnou k dani k opravení její žádosti o vrácení daně prostřednictvím žádosti považované za podanou ke dni původní žádosti.
C-373/19 Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics21.10.2021osvobození výuky plaváníPojem „školské nebo vysokoškolské vzdělávání“ ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. i) a j) směrnice Rady musí být vykládán v tom smyslu, že nezahrnuje výuku plavání poskytovanou plaveckou školou.
C-45/20, C-46/20 E., Z.14.10.2021podmínky pro přiznání nároku na odpočet u dlouhodobého majetku v NěmeckuČlánek 168 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátním ustanovením vykládaným vnitrostátním soudem tak, že v případě, že osoba povinná k dani má právo rozhodnout o zařazení zboží do obchodního majetku, a v případě, že nejpozději ke dni uplynutí zákonné lhůty pro podání ročního přiznání k dani z obratu příslušná vnitrostátní daňová správa nebyla schopna konstatovat takové zařazení tohoto zboží na základě výslovného rozhodnutí nebo dostatečných důkazů, může tato správa odepřít nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u uvedeného zboží s tím, že má za to, že bylo zařazeno do soukromého majetku osoby povinné k dani, ledaže konkrétní právní úprava, podle které lze tuto možnost provést, prokáže, že tato možnost není v souladu se zásadou proporcionality.
C-717/19 Boehringer Ingelheim RCV GmbH06.10.2021prodej dotovaných léků; základ daněČl. 90 odst. 1 a čl. 273 směrnice 2006/112 musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která váže dodatečné snížení základu daně z přidané hodnoty na podmínku, aby osoba povinná k dani, která má nárok na vrácení, měla k dispozici fakturu znějící na její jméno, která prokazuje provedení plnění, které zakládá nárok na uvedené vrácení, a to i když taková faktura nebyla vystavena a provedení tohoto plnění lze prokázat jinými způsoby.
C-299/20 Icade Promotion30.09.2021uplatnění čl. 392 Směrnice – zdanění přirážkyVysvětlení účelu a rozsahu použití daného ustanovení.
C-186/20 Hydina SK s.r.o.30.09.2021délka trvání daňové kontroly týkající se nadměrného odpočtuČlánek 10 nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty vykládaný ve světle bodu 25 odůvodnění tohoto nařízení musí být vykládán v tom smyslu, že nestanoví lhůty, jejichž překročení může mít dopad na zákonnost přerušení daňové kontroly stanoveného právem dožadujícího členského státu do doby, než mu dožádaný členský stát sdělí informace požadované v rámci mechanismu správní spolupráce zavedeného tímto nařízením
C-21/20 Balgarska nacionalna televizia16.09.2021aplikace DPH u činnosti veřejnoprávní televizeČL. 2 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že činnost vnitrostátního veřejnoprávního poskytovatele televizního vysílání spočívající v poskytování audiovizuálních mediálních služeb televizním divákům, která je financována státem formou dotace a diváci neplatí za televizní vysílání žádný poplatek, nepředstavuje poskytnutí služby za úplatu ve smyslu tohoto ustanovení.
Článek 168 směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že vnitrostátní veřejnoprávní poskytovatel televizního vysílání je oprávněn odpočíst daň z přidané hodnoty zaplacenou na vstupu při nákupech zboží a služeb použitých pro účely jeho činností zakládajících nárok na odpočet a není oprávněn odpočíst DPH zaplacenou na vstupu při nákupech zboží a služeb použitých pro účely jeho činností, které nepodléhají DPH. Členským státům přísluší stanovit metody a kritéria pro rozdělení částek DPH zaplacené na vstupu mezi zdanitelná plnění a plnění, která nepodléhají DPH, s přihlédnutím k účelu a systematice této směrnice při dodržení zásady proporcionality.
C-294/20 GE Auto Service Leasing GmbH09.09.2021vracení daně; nepředložení požadovaných dokladůUstanovení osmé směrnice Rady 79/1072/EHS a zásady unijního práva, zejména zásada daňové neutrality, musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby byla žádost o vrácení daně z přidané hodnoty zamítnuta, pokud osoba povinná k dani ve stanovené lhůtě nepředložila příslušnému daňovému orgánu, a to ani na jeho žádost, všechny dokumenty a informace požadované k prokázání jejího nároku na vrácení DPH,  za předpokladu, že jsou dodrženy zásady rovnocennosti a efektivity, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.
C-855/19 G. sp. z o.o.09.09.2021pořízení pohonných hmot z JČSČlánky 69, 206 a 273 směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládány v tom smyslu, že brání ustanovení vnitrostátního práva, které ukládá povinnost zaplatit daň z přidané hodnoty z pořízení pohonných hmot uvnitř Společenství před tím, než tato daňová povinnost vznikne ve smyslu tohoto článku 69.
C-695/19 Rádio Popular08.07.2021prodloužená záruka na zboží; úplata za její zprostředkování se zahrnuje do krátícího koeficientuČl. 174 odst. 2 písm. b) a c) směrnice o DPH, ve spojení s čl. 135 odst. 1 této směrnice, musí být vykládán v tom smyslu, že se nevztahuje na operace zprostředkování prodeje prodloužené záruky uskutečňované osobou povinnou k dani v rámci její hlavní činnosti, která spočívá v prodeji domácích spotřebičů a jiných předmětů z oblasti výpočetní techniky a telekomunikací spotřebitelům, takže výše obratu vztahující se k těmto operacím nesmí být vyloučena ze jmenovatele zlomku sloužícího k výpočtu odpočitatelného podílu uvedeného v čl. 174 odst. 1 této směrnice.
C-521/19 CB01.07.2021nepřiznaná DPH; základ daněSměrnice 2006/112, zejména její články 73 a 78 vykládané ve světle zásady neutrality DPH, musí být vykládána v tom smyslu, že pokud osoby povinné k DPH podvodně zatajily finančnímu úřadu existenci plnění, nevystavily fakturu ani příjmy dosažené v souvislosti s tímto plněním neuvedly do přiznání k přímým daním, rekonstrukce částek uhrazených a přijatých při dotčeném plnění provedená daňovou správou v rámci kontroly uvedeného přiznání je musí považovat za cenu včetně DPH, ledaže by podle vnitrostátního práva měly osoby povinné k dani navzdory podvodnému jednání možnost přenesení a následného odpočtu dotčené DPH.
C-81/20 SC Mitliv Exim SRL22.06.2021úrok ze zaplacené daněPlátce nemůže vyžadovat na FÚ úrok z DPH, kterou zaplatil na základě uskutečněných zdanitelných plnění, pouze z toho důvodu, že k vyměření došlo až se zpožděním. DPH je totiž splatná ke dni uskutečnění plnění, nikoli až ke dni vyměření.
C‑58/20 K. a C‑59/20 DBKAG, spojené případy17.06.2021správa fondů kolektivního investováníČl. 135 odst. 1 písm. g) směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že na takové služby poskytované třetími osobami společnostem spravujícím fondy kolektivního investování, jako je daňová agenda spočívající v dohledu nad tím, že budou příjmy podílníků z fondu zdaněny v souladu s vnitrostátní právní úpravou, a v poskytnutí oprávnění používat software sloužící k provádění výpočtů nezbytných pro správu rizik a měření výkonnosti, se vztahuje osvobození od daně stanovené v tomto ustanovení, pokud tyto služby inherentně souvisí se správou fondů kolektivního investování a jsou poskytovány výlučně pro účely správy takových fondů kolektivního investování, ačkoli tyto služby jako celek nebyly externalizovány.
C-182/20 BE, DT.03.06.2021nárok na odpočet v úpadkuČlánky 184 až 186 směrnice o DPH musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě nebo vnitrostátní praxi, podle které zahájení úpadkového řízení vůči hospodářskému subjektu, které s sebou nese zpeněžení jeho aktiv ve prospěch jeho věřitelů, automaticky zakládá povinnost tohoto subjektu opravit odpočty DPH, které provedl v souvislosti se zbožím a službami pořízenými před prohlášením jeho úpadku, pokud zahájení takového řízení nebrání tomu, aby uvedený subjekt pokračoval v ekonomické činnosti ve smyslu článku 9 této směrnice, zejména pro účely likvidace dotyčného podniku.
C-931/19 Titanium Ltd.03.06.2021místo plnění; stálá provozovnaNemovitost, která nemá k dispozici žádné lidské zdroje, jejichž prostřednictvím by mohla nezávisle jednat, zjevně nesplňuje kritéria stanovená judikaturou k tomu, aby mohla být kvalifikována jako stálá provozovna ve smyslu jak směrnice 2006/112. Nemovitost pronajatá v členském státě za okolností, kdy vlastník této nemovitosti nemá vlastní zaměstnance k uskutečňování plnění souvisejícího s pronájmem, nepředstavuje stálou provozovnu ve smyslu článku 43 směrnice 2006/112 ani článků 44 a 45 směrnice 2006/112, ve znění pozdějších předpisů.
C-4/20 ALTI OOD20.05.2021ručení za daň, rozsah ručeníČlánek 205 směrnice 2006/112 musí být ve spojení se zásadou proporcionality vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, podle které je osoba, která společně a nerozdílně ručí ve smyslu tohoto článku, povinna uhradit kromě částky DPH, která nebyla odvedena osobou, která měla povinnost tak učinit, i úroky z prodlení, které dluží osoba povinná tuto daň odvést, pokud je prokázáno, že tato osoba, která sama uplatnila nárok na odpočet daně, věděla nebo měla vědět, že uvedená osoba povinná odvést daň uvedenou daň neodvede.
C-844/19 CS12.05.2021úrok z prodlení při opožděném vrácení odpočtuČl. 90 odst. 1 a článek 183 směrnice o DPH ve spojení se zásadou daňové neutrality musí být vykládány v tom smyslu, že vrácení daně, které je důsledkem opravy základu daně podle čl. 90 odst. 1 této směrnice, musí v případě, že není provedeno v přiměřené lhůtě, vést stejně jako vrácení nadměrného odpočtu DPH podle článku 183 uvedené směrnice k výplatě úroků. Předkládající soud musí učinit vše, co je v jeho pravomoci, aby zajistil plný účinek těchto ustanovení na základě výkladu vnitrostátního práva v souladu s unijním právem
C-703/19 J.K.22.04.2021stravovací služba v. dodání potravin; „foodcourty“Čl. 98 odst. 2 směrnice o DPH, vykládaný ve spojení s přílohou III bodem 12a této směrnice a s článkem 6 prováděcího nařízení č. 282/2011, musí být vykládán v tom smyslu, že pod pojem „restaurační a cateringové služby“ patří dodání jídel s dostatečnými podpůrnými službami, které jsou určeny k tomu, aby konečnému zákazníkovi umožnily okamžitou spotřebu těchto jídel. Pokud se konečný zákazník rozhodne, že nevyužije materiální a lidské zdroje poskytnuté osobou povinnou k dani v souvislosti se spotřebou dodaných jídel, je třeba mít za to, že dodání těchto jídel nedoprovází žádná podpůrná služba.
C-935/19 Grupa Warzywna sp. z o.o.15.04.2021přiměřenost sankcí uložených daňovou správouČlánek 273 směrnice a zásada proporcionality musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která ukládá osobě povinné k dani, jež nesprávně kvalifikovala plnění osvobozené od DPH jako plnění podléhající této dani, sankci rovnající se 20 % nadhodnocení neoprávněně požadované částky vratné DPH, v rozsahu, v němž se tato sankce uplatní bez rozdílu v situaci, kdy nesrovnalost vyplývá z nesprávného posouzení ze strany účastníků plnění, pokud jde o jeho zdanitelnou povahu, nic nesvědčí o daňovém úniku a nedošlo ke ztrátě příjmů pro státní rozpočet, i v situaci, kdy takové konkrétní okolnosti nejsou dány.
C-868/19 M-GmbH15.04.2021skupinová registrace; podmínky vzniku skupinyČlánek 11 směrnice o DPH, vykládaný ve světle zásad právní jistoty, proporcionality a daňové neutrality, musí být vykládán v tom smyslu, že je v rozporu s vnitrostátními předpisy, které umožňují partnerství uzavřít se společností zastřešujícího orgánu skupinu pro DPH pouze pod podmínkou, že partnery partnerství budou vedle vrcholového orgánu pouze lidé finančně integrovaní do této společnosti. (jen v něm. a ve fr.)
C-846/19 EQ15.04.2021ekonomická činnost; osvobození služeb sociální povahy; legitimní očekáváníČlánek 9 odst. 1 směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že ekonomickou činností ve smyslu tohoto ustanovení je poskytování služeb uskutečňované ve prospěch zletilých nesvéprávných osob, jejichž účelem je chránit je při úkonech v občanském životě. Článek 132 odst. 1 písm. g) směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že „poskytnutí služeb úzce související se sociální péčí nebo sociálním zabezpečením“ představuje poskytování služeb uskutečňované ve prospěch zletilých nesvéprávných osob, jejichž účelem je chránit je při úkonech v občanském životě, a že není vyloučeno, že advokát poskytující takové služby sociální povahy může být pro účely činnosti v rámci podniku, který provozuje a v mezích uvedených služeb, uznán za subjekt sociální povahy.
C-593/19 SK Telecom15.04.2021určení místa plnění – hledisko státu spotřebyČl. 59a první pododstavec písm. b) směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že v případě roamingových služeb poskytovaných mobilním operátorem usazeným ve třetí zemi jeho zákazníkům, kteří jsou rovněž usazeni v této třetí zemi, které jim umožňují využívat tuzemskou mobilní komunikační síť členského státu, ve kterém se dočasně zdržují, dochází ke „skutečnému využití“ těchto služeb na území tohoto členského státu ve smyslu uvedeného ustanovení, takže uvedený členský stát může považovat místo poskytnutí těchto roamingových služeb za místo nacházející se na jeho území.
C-573/20 Casa di Cura Città di Parma SpA14.04.2021krácení odpočtuČl. 17 šesté směrnice nebrání vnitrostátním předpisům, které neumožňují odpočet DPH na vstupu zaplacené za pořízení zboží a služeb použitých pro potřeby činností osvobozených od daně.  Nárok na odpočet DPH smíšené osoby povinné k dani se vypočítá na základě poměrného podílu odpovídající poměru mezi úplatou za transakce, které vedly k nároku na odpočet, a úplatou za veškeré transakce provedené během příslušného roku, včetně osvobozených lékařských a zdravotnických služeb (jen v it. a fr.).
C-108/20 HR14.04.2021odepření nároku na odpočet v souvislosti s daňovými únikyS ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že směrnice 2006/112 musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní praxi, podle které je nárok na odpočet DPH zaplacené na vstupu odepřen osobě povinné k dani, která pořídila zboží, jež bylo předmětem úniku na DPH spáchaného na vstupu v dodavatelském řetězci, a která o tomto úniku věděla nebo měla vědět, přestože se na něm aktivně nepodílela.
C-907/19 Q-GmbH25.03.2021plnění poskytované pojistiteli složené z dílčích služebČl. 135 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že osvobození od DPH, které stanoví, se nevztahuje na plnění uskutečněná osobou povinnou k dani, která zahrnují poskytnutí pojistného produktu pojišťovně a doplňkově i uzavírání smluv na tento produkt na účet této společnosti, jakož i správu těchto smluv, pokud by tyto služby předkládající soud kvalifikoval z hlediska DPH jako jediné plnění.
C-895/19 A.18.03.2021uplatnění nároku na odpočet daně při pořízení zboží z JČSČlánky 167 a 178 směrnice o DPH musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, podle které je uplatnění nároku na odpočet DPH vztahující se k pořízení zboží uvnitř Společenství během téhož zdaňovacího období, jako je období, ve kterém je DPH splatná, podmíněno uvedením splatné DPH v daňovém přiznání podaném ve lhůtě tří měsíců od konce měsíce, v němž vznikla daňová povinnost týkající se pořízeného zboží.
C-459/19 Wellcome Trust Ltd.17.03.2021pojem „osoba povinná k dani, která jedná jako taková“ pro účely určení místa plněníČlánek 44 směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že v případě, kdy jsou osobě povinné k dani, která vykonává neekonomickou činnost jako profesní činnost, poskytnuty služby pro účely této neekonomické činnosti, musí být tyto služby považovány za služby, které jsou poskytnuty této osobě povinné k dani „která jedná jako taková“ ve smyslu tohoto článku.
C-48/20 UAB „P“18.03.2021daň uvedená na faktuřeČlánek 203 směrnice 2006/112 a zásady proporcionality a neutrality DPH musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která neumožňuje osobě povinné k dani jednající v dobré víře opravit po zahájení daňové kontroly faktury bezdůvodně uvádějící DPH, i když by příjemce těchto faktur měl nárok na vrácení této daně, pokud by transakce, které jsou předmětem těchto faktur, byly řádně vykázány.
C-812/19 Danske Bank11.03.2021skupinová registrace a poskytování služeb vlastní provozovně mimo skupinuČlánek 9 odst. 1 a článek 11 směrnice Rady musí být vykládány v tom smyslu, že pro účely DPH musí být hlavní provozovna společnosti, která se nachází v jednom členském státě a je součástí seskupení pro účely DPH vytvořeného na základě tohoto článku 11, a pobočka této společnosti usazená v jiném členském státě považovány za odlišné osoby povinné k dani, pokud tato hlavní provozovna poskytuje uvedené pobočce služby a účtuje jí náklady s nimi spojené.
C-802/19 Firma Z11.03.2021nepřímý bonusČl. 90 odst. 1 směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že lékárna usazená v jednom členském státě nemůže snížit základ daně, když v režimu dodání uvnitř Společenství osvobozených v tomto členském státě od daně z přidané hodnoty dodává léky pojišťovně provádějící veřejné zdravotní pojištění usazené v jiném členském státě a osobám krytým tímto pojištěním poskytne slevu.
C-581/19 Frenetikexito Unipessoal Lda04.03.2021nutriční poradenství/monitoringSměrnice 2006/112 musí být vykládána v tom smyslu, že služba nutričního monitoringu poskytovaná certifikovaným a oprávněným odborníkem ve sportovních zařízeních, a případně v rámci programů zahrnujících i služby sportovního tréninku a wellness, představuje oddělené a samostatné poskytování služeb a nemůže se na ni vztahovat osvobození od daně stanovené v čl. 132 odst. 1 písm. c) směrnice.
C-507/20 FGSZ Földgázszállító Zrt.03.03.2021nedobytné pohledávkyČlánek 90 směrnice o DPH ve spojení se zásadami daňové neutrality a efektivity musí být vykládán v tom smyslu, že pokud členský stát stanoví lhůtu, po jejímž uplynutí osoba povinná k dani, která disponuje pohledávkou, která se stala s konečnou platností nedobytnou, již nemůže uplatnit svůj nárok na snížení základu daně, musí tato lhůta začít běžet nikoli okamžikem původně stanovené splatnosti, ale okamžikem, kdy se pohledávka stala s konečnou platností nedobytnou.
C-7/20 VS03.03.2021DPH při dovozu automobiluČl. 71 odst. 1 druhý pododstavec směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že DPH při dovozu zboží podléhajícího clu vzniká v členském státě, v němž bylo zjištěno nesplnění povinnosti uložené unijními celními právními předpisy, jestliže dotčené zboží, i když bylo fyzicky uvedeno na celní území Unie v jiném členském státě, vstoupilo do hospodářského oběhu Unie v členském státě, v němž bylo uvedené zjištění učiněno.
C-712/19 Novo Banco25.02.2021povaha daně z přidané hodnotyČlánek 401 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která zavádí daň, kterou mají uhradit úvěrové instituce z důvodu držení vkladů klientů, jejichž zdanitelný základ odpovídá aritmetickému průměru čtvrtletního zůstatku těchto vkladů a kterou osoba povinná k dani nemůže přenést na třetí osoby.
C-604/19 Gmina Wroclaw25.02.2021přeměna práva stavby k nemovitosti na plnohodnotné vlastnické právoTato transakce je dodáním zboží.  Směrnice 2006/112 musí být vykládána v tom smyslu, že při přeměně práva stavby k nemovitosti na plné vlastnické právo za úhradu úplaty obci, která je vlastníkem majetku, jenž jí umožňuje získávání pravidelného příjmu z něj, jedná tato obec, jako osoba povinná k dani ve smyslu čl. 9 odst. 1 této směrnice
C-787/19 Komise v. Rakousko27.01.2021zvláštní režim pro cestovní službuVyloučením cestovní služby poskytované osobám povinným k dani ze zvláštního režimu DPH použitelného na cestovní kanceláře a zmocněním cestovních kanceláří v rozsahu, v jakém podléhají uvedenému režimu, určit základ daně z přidané hodnoty jako celek pro skupiny služeb nebo pro všechny služby poskytované během zdaňovacího období nesplnila Rakouská republika povinnosti.
C-501/19 UCMR21.01.2021kolektivní správa autorských právNositel autorských práv k hudebním dílům poskytuje službu za úplatu ve prospěch organizátora představení, konečného uživatele, jestliže získá na základě nevýhradní licence oprávnění sdělovat tato díla veřejnosti za zaplacení poplatků vybíraných určenou organizací kolektivní správy. Správce práv, který jedná vlastním jménem a na účet nositele práv, je osobou povinnou k dani.
C-288/19 QM20.01.2021bezúplatné poskytnutí vozidla zaměstnanciDo působnosti čl. 56 Směrnice (§ 10d ZDPH) nespadá skutečnost, kdy osoba povinná k dani dá svému zaměstnanci k dispozici vozidlo, které tvoří součást obchodního majetku, pokud toto plnění nepředstavuje poskytnutí služby za úplatu. 
C-655/19 LN20.01.2021prodej majetku v rámci/mimo rámec ekonomické činnostiTransakce, jejímž prostřednictvím získá určitá osoba v dražbě nemovitost zabavenou v exekučním řízení zahájeném za účelem vymožení dříve poskytnuté zápůjčky a následně tuto nemovitost prodá, nepředstavuje sama o sobě ekonomickou činnost, pokud tato transakce spadá pod pouhý výkon vlastnického práva, jakož i řádnou správu soukromého majetku, takže tuto osobu nelze na základě uvedené transakce považovat za osobu povinnou k dani.
C-108/19 Krakvet14.01.2021zasílání zboží; osoba, která organizuje přepravuV případě zboží prodávaného prostřednictvím „webové stránky“ poskytovatelem v jednom členském státě kupujícím se sídlem v jiném členském státě, když si za účelem dodávky tohoto zboží tito kupující vyberou v souladu s možnostmi přepravy nabízenými  dodavatelem společnost navrženou tímto webem, musí být toto zboží považováno za přepravované „dodavatelem nebo jeho jménem“, pokud role dodavatele převažuje, jde-li o iniciativu a organizaci podstatných fází přepravy.
C-801/19 FRANCK17.12.2020finanční činnost osvobozená od daně; poskytování úvěrů a plnění týkající se převoditelných cenných papírů,Čl. 135 odst. 1 písm. b) a d) Směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že se osvobození od DPH, které tato ustanovení stanoví pro poskytování úvěrů a plnění týkající se dalších převoditelných cenných papírů, použije na transakci, která pro osobu povinnou k dani spočívá v tom, že druhé osobě povinné k dani za úplatu poskytne finanční prostředky získané od faktoringové společnosti poté, co na tuto společnost převedla vlastní směnku vystavenou druhou osobou povinnou k dani, přičemž první osoba povinná k dani ručí této faktoringové společnosti za zaplacení uvedené vlastní směnky k datu její splatnosti.
C-656/19 BAKATI PLUS17.12.2020osvobození dodání zboží při vývozu do třetí země; pojem „zboží, které má být odneseno v osobních zavazadlech cestujících“Osvobození od daně stanovené v čl. 147 odst. 1 Směrnice ve prospěch „zboží, které má být odneseno v osobních zavazadlech cestujících“, musí být vykládáno v tom smyslu, že se nevztahuje na zboží, které jednotlivec neusazený v Unii vezme s sebou mimo Unii pro obchodní účely. Nicméně kvalifikace plnění jako „dodání zboží při vývozu“ ve smyslu čl. 146 odst. 1 písm. b) Směrnice nemůže záviset na dodržení celních formalit použitelných na vývoz. 
C-449/19 WEG Tevesstraße17.12.2020daňový režim
dodávek tepla, které poskytuje SVJ vlastníkům jednotek
Dodání tepla jednotlivým vlastníkům jednotek, která uskutečňuje SVJ, je předmětem DPH a není osvobozeno od daně.
C-346/19 Y-GmbH17.12.2020vracení daněČlánek 8 odst. 2 písm. d) a čl. 15 odst. 1 směrnice Rady 2008/9/ES musí být vykládány v tom smyslu, že pokud žádost o vrácení daně z přidané hodnoty neobsahuje pořadové číslo faktury, ale obsahuje jiné číslo umožňující určit tuto fakturu, a tedy dotčené zboží nebo službu, daňová správa členského státu vrácení daně je povinna považovat tuto žádost za „podanou“ ve smyslu čl. 15 odst. 1 směrnice 2008/9, ve znění směrnice 2010/66, a posoudit ji. 
C-488/18 Golfclub Schloss Igling eV10.12.2020osvobození služeb souvisejících se sportem; pojem „nezisková organizace“Čl. 132 odst. 1 písm. m) Směrnice nemá přímý účinek, takže pokud právní úprava členského státu osvobozuje od DPH pouze omezený počet služeb souvisejících se sportem, nemůže se neziskový subjekt uvedeného ustanovení přímo dovolávat před vnitrostátními soudy. Pojem „nezisková organizace“ ve smyslu tohoto ustanovení je autonomním pojmem unijního práva, který vyžaduje, aby taková organizace v případě svého zániku nemohla rozdělit svým členům zisk, kterého dosáhla a který přesahuje jimi splacené vklady do základního kapitálu, jakož i tržní hodnotu jejich nepeněžitých vkladů.
C-787/18 Sögård Fastigheter AB26.11.2020povinnost úpravy odpočtu při dodání nemovitostiNabyvateli nemovitosti nelze uložit povinnost provést úpravu odpočtu, který provedl předchozí vlastník, jestliže tento nabyvatel nemovitost dále dodá a její další nabyvatel ji přestane užívat k účelům, které umožňují uplatnění odpočtu.
C-77/19 Kaplan International Colleges18.11.2020poskytování služeb nezávislým seskupením osob [§ 61 g) ZDPH]Služby poskytnuté nezávislým seskupením osob skupině (§ 5a ZDPH) nelze osvobodit, jestliže jsou součástí skupiny i nečlenové poskytovatele.
C-371/19 Komise v. Německo18.11.2020vracení daně neusazeným osobámNěmecko porušilo své povinnosti tím, že v rozporu se zásadou neutrality odmítlo vracet osobám neusazeným na jeho území, které předložily neúplnou žádost, daň na vstupu, místo aby je v příslušné lhůtě vyzvalo k doplnění žádosti.
C-42/19 Sonaecom12.11.2020odpočet provedený z nakoupených služeb za účelem nákupu podílu ve společnosti, který se však neuskutečnil; odpočet uplatněný z nákupů, jejichž cíl se neuskutečnil a které byly použity jinakHoldingová společnost, jejíž zásahy do řízení jejích dceřiných společností jsou opakované, je oprávněna odpočíst daň z přidané hodnoty odvedenou na vstupu z pořízení poradenských služeb týkajících se průzkumu trhu provedeného za účelem nabytí podílů v jiné společnosti i v případě, že k tomuto nabytí nakonec nedošlo. Tato společnost však není oprávněna odpočíst daň z přidané hodnoty na vstupu z provize zaplacené úvěrové instituci za přípravu a nastavení dluhopisů určených k uskutečnění investic v určitém odvětví v případě, že k těmto investicím nakonec nedošlo a kapitál získaný prostřednictvím těchto dluhopisů byl v plné výši vyplacen mateřské společnosti skupiny jako půjčka.
C-734/19 ITH Comercial Timişoara SRL12.11.2020zmařená investice a případná povinnost korekce odpočtu; rekvalifikace smluvního vztahu správcem daněČlánky 167, 168, 184 a 185 směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládány v tom smyslu, že nárok na odpočet DPH na vstupu z majetku a služeb pořízených za účelem uskutečňování zdanitelných plnění je zachován, pokud bylo od původně plánovaných projektů upuštěno z důvodu okolností nezávislých na vůli osoby povinné k dani. Článek 28 Směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že v případě neexistence komisionářské či obdobné smlouvy se neuplatní institut komisionáře, pokud osoba povinná k dani postaví budovu v souladu s potřebami a požadavky jiné osoby, která si má uvedenou budovu pronajmout.
C-335/19 E. Sp. z o.o.15.10.2020snížení základu daně u nedobytných pohledávekČlánek 90 směrnice 2006/112 brání vnitrostátní právní úpravě, která váže snížení základu DPH na podmínku, aby byl dlužník ke dni dodání zboží nebo poskytnutí služby registrován jako osoba povinná k DPH. Z rozsudku tak jednoznačně vyplývá, že zákon o DPH je v tomto ohledu v rozporu se Směrnicí [např. § 46 odst. 7, § 46 odst. 3 písm. h)].
C-657/19 E.08.10.2020posudková činnost pro účely poskytování sociálních služebVypracování posudků o závislosti na péči prováděné nezávislým odborníkem představuje poskytování služeb úzce související se sociální péčí a sociálním zabezpečením, pokud je nezbytné pro zajištění řádného výkonu činností spadajících do této oblasti. Soud stanovil kritéria pro rozhodování členských států o tom, které další osoby (kromě veřejnoprávních subjektů) mohou být uznány za subjekty sociální povahy.
C-621/19 Weindel Logistik Service08.10.2020nárok na odpočet daně při dovozuČl. 168 e) Směrnice bráni přiznání nároku na odpočet daně na vstupu dovozci, jestliže tento nedisponuje zbožím jako vlastník a jestliže náklady na dovoz neexistují nebo nejsou zahrnuty v ceně jeho konkrétních plnění na výstupu v rámci jeho ekonomické činnosti.
C-235/19 United Biscuits 08.10.2020služby spočívající ve správě investic penzijního fonduSlužby správy investic poskytované v rámci zaměstnaneckého penzijního plánu, u nichž je vyloučeno jakékoli odškodnění v případě materializace rizika, nelze kvalifikovat jako pojišťovací činnosti dle § 55 ZDPH a tyto služby tudíž nemohou být předmětem osvobození od daně.
C-405/19 Vos Aannemingen BVBA01.10.2020nárok na odpočet daně z nákupů služeb, z nichž má prospěch i třetí osobaPlátce má nárok na odpočet z výdajů na služby související bezprostředně s jeho celkovou ek. činností, jestliže prospěch třetích osob z těchto služeb nakoupených plátcem je vedlejší ve vztahu k potřebám plátce. V případě odpočtu z výdajů, které nejsou režijními (tj. nevztahují se k celkové ek. činnosti plátce, nýbrž k jednotlivým jeho výstupům), musí být identifikována přímá a bezprostřední souvislost s těmito výstupy, aby byl nárok na odpočet plný. Je-li možno část těchto výdajů třetí osobě, která z nich také profituje, přeúčtovat, může tato skutečnost naznačovat, že se určitá část těchto výdajů k výstupům plátce nevztahuje.
C-331/19 X.01.10.2020definice pojmů uvedených v příloze III; afrodiziakaPojmy „potraviny pro lidskou spotřebu“ a „výrobky obvykle určené k použití jako doplněk nebo náhražka potravin“ uvedené v bodě 1 přílohy III směrnice Rady musí být vykládány v tom smyslu, že se vztahují na všechny výrobky, které obsahují stavební, energetické a regulační živiny lidského organismu, které jsou nezbytné pro udržování, fungování a rozvoj tohoto organismu, které jsou spotřebovány za účelem dodání těchto živin tomuto organismu.
C-837/19 Super Bock Bebidas SA17.09.2020nárok na odpočetSoud řešil výklad čl. 176 Směrnice v souvislosti se specifickým ustanovením portugalského zákona o DPH, který zakazuje odpočet u některých výdajů na zaměstnance v souvislosti se služební cestou.
C-791/18 Stichting Schoonzicht17.09.2020úprava odpočtu u dlouhodobého majetkuSměrnice nebrání ustanovení lokálního zákona o DPH, podle něhož se provede jednorázově celková úprava odpočtu (nikoli úprava rozložená do jednotlivých let opravného období), jestliže ke změně účelu užívání dochází v prvním roce použití majetku, který je zároveň prvním rokem provedení opravy.
C-312/19 XT16.09.2020smlouva o společnosti (sdružení/partnerství) bez právní subjektivityJedná-li společník při dodávání zboží/poskytování služeb vlastním jménem na vlastní účet nebo na účet jiného společníka, je osobou povinnou k dani jednající samostatně ve smyslu čl. 9 Směrnice.
C-528/19 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG16.09.2020vynucené investiceDodání stavby obci výměnou za získání stavebního povolení nepředstavuje směnu ve smyslu systému DPH. Plátce, který přestavěl obecní silnici, aby těžká vozidla mohla odvážet jím vytěžený vápenec, má nárok na odpočet daně na vstupu z důvodu souvislosti s jeho ekonomickou činností. Na výstupu nemusí dodaňovat, byť je silnice veřejně přístupná, neboť její využití při těžbě je po něho zásadní a užívání jinými subjekty nemůže vést k nezdaněné konečné spotřebě.
C-610/19, C-611/19 Vikingo Fővállalkozó  a Crewprint, spojené případy03.09.2020nárok na odpočet, domnělý podvodOdmítnutí nároku na odpočet z důvodu, že doklady neodpovídají skutečnosti (dle správce daně dodala zboží jiná -neznámá- osoba). Nedostatečné prověření dodavatele odběratelem. Dle správce daně „zbytečně dlouhý a ekonomicky neopodstatněný dodavatelský řetězec“. SDEU: I když dodala zboží jiná osoba než vystavitel faktur, je skutečností, že zboží bylo dodáno ve smyslu Směrnice. Plátce si může zvolit libovolný ekonomický model, nejde-li o zneužití práva (tj. umělou transakci). Odpočet lze odmítnout po prokázání, že plátce věděl nebo ml vědět o daňovém úniku.
C-424/19 Cabinet de Avocat UR16.07.2020ekonomická činnost; překážka věci rozhodnutéVýkon advokacie je ekonomickou činností.
C-716/18 CT09.07.2020zahrnování nájemného do obratu pro povinnou registraciPokud jde o fyzickou osobu povinnou k dani vykonávající ekonomickou činnost prostřednictvím výkonu několika svobodných povolání, jakož i prostřednictvím pronájmu nemovitého majetku, takový pronájem nepředstavuje „vedlejší plnění“ ve smyslu čl. 288, pokud je toto plnění uskutečňováno v rámci obvyklé podnikatelské činnosti osoby povinné k dani. Do obratu se zahrnuje.
C-374/19 HF09.07.2020zmařená investice použitá v závěru pro osvobozenou činnostPovinnost opravy odpočtu, jestliže byl majetek v poslední fázi svého využití použit výhradně pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet. Počáteční chybný podnikatelský záměr ohledně využití pro plnění zdanitelná nehraje roli.
C-231/19 BlackRock Investment Management (UK) Ltd02.07.2020správa fondu kolektivního investováníJedno nebo více plnění. Jediné plnění skládající se jak ze služeb osvobozených od daně, tak ze služeb, které jsou zdanitelným plněním, nelze osvobodit.
C-215/19 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö02.07.2020místo plnění hostingové služby; služba spojená s nemovitostí v. zákl. prav.Služba spočívající v poskytnutí možnosti využít uzamykatelné přístrojové skříně, do kterých mohou zákazníci instalovat své servery a v poskytování elektrické energie a různých služeb určených k zajištění toho, že tyto servery budou používány za optimálních podmínek, zejména co se týče vlhkosti vzduchu a teploty
C-835/18 Terracult02.07.2020možnost opravy dříve zaplacené daně, je-li plat. výměr pravomocnýSměrnice brání vnitrostátní právní úpravě, která neumožňuje osobě povinné k dani, jež uskutečnila plnění, u nichž později vyšlo najevo, že se na ně vztahuje režim přenesení daňové povinnosti k DPH, opravit faktury týkající se těchto plnění a uplatnit je prostřednictvím opravy předchozího daňového přiznání nebo podáním nového daňového přiznání, v němž je zohledněna takto provedená oprava, za účelem vrácení DPH, kterou tato osoba povinná k dani bezdůvodně naúčtovala a odvedla, a to z toho důvodu, že období, v němž byla uvedená plnění uskutečněna, již bylo předmětem daňové kontroly, na jejímž základě příslušný daňový orgán vydal platební výměr, který uvedená osoba povinná k dani nenapadla, takže nabyl právní moci.
C-276/18 KrakVet Marek Batko sp. K.18.06.2020místo plnění při dodání zboží, zasílání; řešení dvojího zdaněníPřepravení zboží dodavatelem v rámci zasílání zboží. Role dodavatele při sjednávání přepravy zboží; kritéria. Zneužití práva.
C-242/19 CHEP Equipment Pooling NV11.06.2020přemístění zboží, vzájemný vztah registrace k DPH a nároku na vrácení DPHPřemístěním není přepravení zboží do JČS pro účely poskytnutí služby, pokud je použití uvedeného zboží pro potřeby takovéhoto poskytnutí služeb dočasné a pokud toto zboží bylo odesláno nebo přepraveno z členského státu, v němž je uvedená osoba povinná k dani usazena. Členský stát nesmí odmítnout vrácení daně z přidané hodnoty osobě povinné k dani usazené na území jiného členského státu pouze z toho důvodu, že tato osoba povinná k dani je nebo měla být identifikována pro účely daně z přidané hodnoty v členském státě vrácení daně.
C-146/19 SCT11.06.2020podmínky pro snížení základu daně nedobytných pohledávek; přímý a nepřímý účinek čl. 90 směrniceNelze odmítnout nárok plátce na snížení přiznané daně z přidané hodnoty související s nevymahatelnou pohledávkou, jestliže tento plátce opomněl přihlásit pohledávku v úpadkovém řízení zahájeném proti jeho dlužníku, třebaže tento plátce prokáže, že i kdyby uvedenou pohledávku přihlásil, nevymohl by ji. Vnitrostátní soud musí na základě své povinnosti přijmout veškerá opatření k zajištění provedení tohoto ustanovení vykládat vnitrostátní právo v souladu s tímto ustanovením, nebo není-li takový konformní výklad možný, nesmí použít žádnou vnitrostátní právní úpravu, jejíž použití by vedlo k výsledku, který je v rozporu s uvedeným ustanovením.
C-43/19 Vodafone Portugal11.06.2020náhrada škody v. úplata za poskytnutí službyNedodržení doby vázanosti odebírat služby dané smlouvou. Částky, které poskytovatel doúčtuje zákazníkům v této souvislosti, musejí být považovány za součást ceny za službu, kterou se poskytovatel zavázal poskytovat zákazníkům, která je zpětně zahrnuta do výše měsíčních částek v případě, že tito zákazníci nedodrží dobu vázanosti. Za těchto podmínek mají tytéž částky podobný cíl jako měsíční částky, které by musely být v zásadě zaplaceny, kdyby zákazníci nezískali obchodní výhody, které jsou podmíněny dodržením této doby vázanosti.
C-430/19 C. F.04.06.2020odepření nároku na odpočet, proces při daňové kontroleNárok na odpočet lze odepřít pouze v případě, že daňová správa prokáže, že plátce o daňovém podvodu věděl, nebo vědět měl. Pro uznání odpočtu nelze v obecné rovině požadovat po plátci, aby aktivně zjišťoval, zda jeho dodavatel je s to zboží dodat nebo službu poskytnout. Nemá-li plátce přístup k dokumentům, které při daňové kontrole (pro něho) nepříznivě ovlivnily její výsledek, musí být příslušné rozhodnutí zrušeno.
C-684/18 World Comm Trading Gfz SRL28.05.2020povinnost opravy odpočtu po poskytnutí slevyOdběratel má v důsledku poskytnutí slevy opravit svůj počáteční odpočet i v případě, že dodavatel opravu dříve přiznané daně neprovede, např. z důvodu zrušení registrace. Domnívám se, že rozhodnutí značně relativizuje závěry Koordinačního výboru č. 403/29.05.13 Poskytnutí nepřímého bonusu od zahraničního výrobce zboží autorů Dagmar Sedlákové a Bohumila Voženílka.
C-446/18 Agrobet CZ, s.r.o.14.05.2020vracení nesporné části nadměrného odpočtu v průběhu kontrolySprávce daně má v případě kontroly subjektu vykazujícího nadměrný odpočet povinnost zjistit, zda existuje nesporná část tohoto nadměrného odpočtu. Pokud ji identifikuje a sezná, že již nemůže být její výše ovlivněna jeho budoucími zjištěními ohledně sporných faktur, měl by tuto nespornou část nadměrného odpočtu vrátit ještě před ukončením kontroly.
C-276/19 Komise v. Spojené království14.05.2020povinnosti čl. státu při zavádění zvláštních opatření podle čl. 395 SměrniceSpojené království Velké Británie a Severního Irska porušilo své povinnosti tím, že rozšířilo nulovou sazbu DPH a zmírnilo požadavky na vedení evidence DPH v oblasti komoditních derivátů, aniž by o tom informovalo Komisi EU a mělo souhlas Rady.
C-547/18 Dong Yang Electronics sp. z o. o.07.05.2020dceřiná společnost jako stálá provozovna společnosti mateřskéPoskytovatel služeb nemůže skutečnost, že na území členského státu existuje stálá provozovna společnosti usazené ve třetí zemi, dovodit pouze z toho, že tato společnost má na uvedeném území dceřinou společnost. Tento poskytovatel není povinen pro účely takového posouzení zjišťovat smluvní vztahy mezi dceřinou a mateřskou společností.
C-258/19 Eurovia30.04.2020nárok na odpočet z důvodu prekluze, hranice pravomoci SDEUSDEU nemá pravomoc rozhodovat o otázkách týkajících se období před přistoupením členského státu k EU.
C-661/18 CTT – Correios de Portugal30.04.2020nárok na odpočetSDEU řeší zcela specifickou situaci podle portugalského práva, která vznikla na základě změny způsobu uplatňování odpočtu.
C-756/19 Ramada Storax SA29.04.2020snížení daně na výstupu z nedobytných pohledávekČlenský stát nemůže klást plátcům, kteří nárokují snížení daně na výstupu z nedobytných pohledávek, další věcné podmínky nad rámec směrnice. Toto usnesení skýtá plátcům dobrou argumentaci pro případy, kdy dlužník není a nebyl nikdy plátcem a kdy ZDPH ani daňová správa neumožňují daň na výstupu vracet. Naděje na úspěch v případném sporu je proto velmi vysoká. Usnesení je k dispozici pouze ve francouzštině a portugalštině.
C-401/18 Herst, s.r.o.23.04.2020IC dodání zbožíOtázka výkladu pojmu „převod práva nakládat se zbožím jako vlastník“ (možnost činit rozhodnutí, která mohou ovlivnit právní situaci daného zboží, zejména rozhodnutí o jeho prodeji). Povinnost eurokonformního výkladu práva v souvislosti se zásadou v pochybnostech ve prospěch.
C-13/18 Sole-Mizo Zrt. (spojeno se C-126/18 Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.)23.04.2020úrok z prodlení – zadržení nadměrného odpočtuOprávněnost prekluzivní lhůty pro podání žádosti o úrok. Způsob výpočtu a výše úroku by měly zohlednit náklady, které plátce vynaloží, aby si po dobu zadržování odpočtu odpovídající částku opatřil např. pomocí úvěru.
C-94/19 San Domenico Vetraria11.03.2020dočasné přidělení zaměstnanceDočasné přidělení zaměstnance je službou poskytnutou za úplatu (a tedy předmětem daně), a to i v případě, že úplata je ve výši nákladů. Podmínkou je, že se úplata na straně jedné a dočasné poskytnutí zaměstnance na straně druhé vzájemně podmiňují. Tímto rozhodnutím byl, domnívám se, anulován závěr koordinačního výboru č. 358/22.02.12 autorek Ditty Hlaváčkové, Petry Pospíšilové a Dany Trezziové z roku 2012.
C-211/18 Idealmed05.03.2020osvobození zdravotních služebČlenský stát může pro účely rozhodnutí o osvobození zdravotních služeb od daně zohlednit skutečnost, že jsou tyto služby poskytovány v rámci smluv uzavřených s orgány veřejné moci za ceny stanovené těmito smlouvami, přičemž náklady nesou zčásti zdravotní pojišťovny. V ČR jsou osvobozeny všechny služby zdravotní péče, proto je tato otázka v českém prostředí nerelevantní. Otázka legitimního očekávání.
C-48/19 X., GmbH05.03.2020osvobození zdravotních služebOtázka osvobození zdravotních služeb, jsou-li poskytovány formou telefonických konzultací. Osvobození se uplatní, jsou-li splněny obecné podmínky (konzultace má povahu prevence či terapie a je poskytována lékařskými či nelékařskými zdravotnickými profesemi).
C-630/19 PAGE26.02.2020nárok na odpočetČlenský stát může dle čl. 176 Směrnice za určitých podmínek ponechat omezený nárok na odpočet u konkrétních přijatých plnění, pokud byl nárok omezen už k datu jeho přistoupení k EU. (V ČR jde např. o zákaz odpočtu u nákladů na reprezentaci definovaných zákonem o daních z příjmů.) K dispozici jen ve francouzštině a portugalštině.

Nenechte si ujít chystaná online školení o DPH!

Jednou za čas vydávám komentáře k aplikaci zákona o DPH a jeho novelám. Přihlaste se k odběru a získejte jedinečné užitečné tipy z praxe.