Judikatura Soudního dvora EU (SDEU)

Do tabulky níže budou průběžně vkládána upozornění na judikaturu Soudního dvora EU (SDEU) počínaje rokem 2020, a to až po zveřejnění rozsudku soudu.

Rozhodnutí soudu předchází přijetí předběžné otázky, kterou předkládá lokální soud členského státu a obvykle i stanovisko generálního advokáta, jenž položenou otázku rozebere a navrhne soudnímu senátu odpověď. Soud rozhodne obvykle za několik měsíců od obdržení stanoviska a častěji ve shodě s generálním advokátem, i když není jeho stanoviskem vázán. Soud může rozhodnout i bez stanoviska, nejde-li o složitou věc, což činí čím dál častěji (dokonce i ve složitých věcech). Je-li kauza jednoduchá v tom smyslu, že již byla soudem řešena, rozhodne soud formou usnesení.

Každé rozhodnutí SDEU, včetně stanoviska generálního advokáta je snadno dostupné na webových stránkách SDEU po zadání spisové značky rozhodnutí hned do první kolonky vyhledávacího formuláře s názvem „číslo věci“ (např. „630/19“) a klepnutí na zelené tlačítko „vyhledat“ umístěné v pravém horním rohu formuláře. V drtivé většině případů jsou texty ve všech jazycích členských států, tedy i v češtině.

spis. zn. rozhodnutídatumtémak obsahu
C-791/18 Stichting Schoonzicht17.09.2020úprava odpočtu u dlouhodobého majetkuSměrnice nebrání ustanovení lokálního zákona o DPH, podle něhož se provede jednorázově celková úprava odpočtu (nikoli úprava rozložená do jednotlivých let opravného období), jestliže ke změně účelu užívání dochází v prvním roce použití majetku, který je zároveň prvním rokem provedení opravy.
C-312/19 XT16.09.2020smlouva o společnosti (sdružení/partnerství) bez právní subjektivityJedná-li společník při dodávání zboží/poskytování služeb vlastním jménem na vlastní účet nebo na účet jiného společníka, je osobou povinnou k dani jednající samostatně ve smyslu čl. 9 Směrnice.
C-528/19 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG16.09.2020vynucené investiceDodání stavby obci výměnou za získání stavebního povolení nepředstavuje směnu ve smyslu systému DPH. Plátce, který přestavěl obecní silnici, aby těžká vozidla mohla odvážet jím vytěžený vápenec, má nárok na odpočet daně na vstupu z důvodu souvislosti s jeho ekonomickou činností. Na výstupu nemusí dodaňovat, byť je silnice veřejně přístupná, neboť její využití při těžbě je po něho zásadní a užívání jinými subjekty nemůže vést k nezdaněné konečné spotřebě.
C-610/19, C-611/19 Vikingo Fővállalkozó  a Crewprint, spojené případy03.09.2020nárok na odpočet, domnělý podvodOdmítnutí nároku na odpočet z důvodu, že doklady neodpovídají skutečnosti (dle správce daně dodala zboží jiná -neznámá- osoba). Nedostatečné prověření dodavatele odběratelem. Dle správce daně „zbytečně dlouhý a ekonomicky neopodstatněný dodavatelský řetězec“. SDEU: I když dodala zboží jiná osoba než vystavitel faktur, je skutečností, že zboží bylo dodáno ve smyslu Směrnice. Plátce si může zvolit libovolný ekonomický model, nejde-li o zneužití práva (tj. umělou transakci). Odpočet lze odmítnout po prokázání, že plátce věděl nebo ml vědět o daňovém úniku.
C-424/19 Cabinet de Avocat UR16.07.2020ekonomická činnost; překážka věci rozhodnutéVýkon advokacie je ekonomickou činností.
C-716/18 CT09.07.2020zahrnování nájemného do obratu pro povinnou registraciPokud jde o fyzickou osobu povinnou k dani vykonávající ekonomickou činnost prostřednictvím výkonu několika svobodných povolání, jakož i prostřednictvím pronájmu nemovitého majetku, takový pronájem nepředstavuje „vedlejší plnění“ ve smyslu čl. 288, pokud je toto plnění uskutečňováno v rámci obvyklé podnikatelské činnosti osoby povinné k dani. Do obratu se zahrnuje.
C-374/19 HF09.07.2020zmařená investice použitá v závěru pro osvobozenou činnostPovinnost opravy odpočtu, jestliže byl majetek v poslední fázi svého využití použit výhradně pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet. Počáteční chybný podnikatelský záměr ohledně využití pro plnění zdanitelná nehraje roli.
C-231/19 BlackRock Investment Management (UK) Ltd02.07.2020správa fondu kolektivního investováníJedno nebo více plnění. Jediné plnění skládající se jak ze služeb osvobozených od daně, tak ze služeb, které jsou zdanitelným plněním, nelze osvobodit.
C-215/19 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö02.07.2020místo plnění hostingové služby; služba spojená s nemovitostí v. zákl. prav.Služba spočívající v poskytnutí možnosti využít uzamykatelné přístrojové skříně, do kterých mohou zákazníci instalovat své servery a v poskytování elektrické energie a různých služeb určených k zajištění toho, že tyto servery budou používány za optimálních podmínek, zejména co se týče vlhkosti vzduchu a teploty
C-835/18 Terracult02.07.2020možnost opravy dříve zaplacené daně, je-li plat. výměr pravomocnýSměrnice brání vnitrostátní právní úpravě, která neumožňuje osobě povinné k dani, jež uskutečnila plnění, u nichž později vyšlo najevo, že se na ně vztahuje režim přenesení daňové povinnosti k DPH, opravit faktury týkající se těchto plnění a uplatnit je prostřednictvím opravy předchozího daňového přiznání nebo podáním nového daňového přiznání, v němž je zohledněna takto provedená oprava, za účelem vrácení DPH, kterou tato osoba povinná k dani bezdůvodně naúčtovala a odvedla, a to z toho důvodu, že období, v němž byla uvedená plnění uskutečněna, již bylo předmětem daňové kontroly, na jejímž základě příslušný daňový orgán vydal platební výměr, který uvedená osoba povinná k dani nenapadla, takže nabyl právní moci.
C-276/18 KrakVet Marek Batko sp. K.18.06.2020místo plnění při dodání zboží, zasílání; řešení dvojího zdaněníPřepravení zboží dodavatelem v rámci zasílání zboží. Role dodavatele při sjednávání přepravy zboží; kritéria. Zneužití práva.
C-242/19 CHEP Equipment Pooling NV11.06.2020přemístění zboží, vzájemný vztah registrace k DPH a nároku na vrácení DPHPřemístěním není přepravení zboží do JČS pro účely poskytnutí služby, pokud je použití uvedeného zboží pro potřeby takovéhoto poskytnutí služeb dočasné a pokud toto zboží bylo odesláno nebo přepraveno z členského státu, v němž je uvedená osoba povinná k dani usazena. Členský stát nesmí odmítnout vrácení daně z přidané hodnoty osobě povinné k dani usazené na území jiného členského státu pouze z toho důvodu, že tato osoba povinná k dani je nebo měla být identifikována pro účely daně z přidané hodnoty v členském státě vrácení daně.
C-146/19 SCT11.06.2020podmínky pro snížení základu daně nedobytných pohledávek; přímý a nepřímý účinek čl. 90 směrniceNelze odmítnout nárok plátce na snížení přiznané daně z přidané hodnoty související s nevymahatelnou pohledávkou, jestliže tento plátce opomněl přihlásit pohledávku v úpadkovém řízení zahájeném proti jeho dlužníku, třebaže tento plátce prokáže, že i kdyby uvedenou pohledávku přihlásil, nevymohl by ji. Vnitrostátní soud musí na základě své povinnosti přijmout veškerá opatření k zajištění provedení tohoto ustanovení vykládat vnitrostátní právo v souladu s tímto ustanovením, nebo není-li takový konformní výklad možný, nesmí použít žádnou vnitrostátní právní úpravu, jejíž použití by vedlo k výsledku, který je v rozporu s uvedeným ustanovením.
C-43/19 Vodafone Portugal11.06.2020náhrada škody v. úplata za poskytnutí službyNedodržení doby vázanosti odebírat služby dané smlouvou. Částky, které poskytovatel doúčtuje zákazníkům v této souvislosti, musejí být považovány za součást ceny za službu, kterou se poskytovatel zavázal poskytovat zákazníkům, která je zpětně zahrnuta do výše měsíčních částek v případě, že tito zákazníci nedodrží dobu vázanosti. Za těchto podmínek mají tytéž částky podobný cíl jako měsíční částky, které by musely být v zásadě zaplaceny, kdyby zákazníci nezískali obchodní výhody, které jsou podmíněny dodržením této doby vázanosti.
C-430/19 C. F.04.06.2020odepření nároku na odpočet, proces při daňové kontroleNárok na odpočet lze odepřít pouze v případě, že daňová správa prokáže, že plátce o daňovém podvodu věděl, nebo vědět měl. Pro uznání odpočtu nelze v obecné rovině požadovat po plátci, aby aktivně zjišťoval, zda jeho dodavatel je s to zboží dodat nebo službu poskytnout. Nemá-li plátce přístup k dokumentům, které při daňové kontrole (pro něho) nepříznivě ovlivnily její výsledek, musí být příslušné rozhodnutí zrušeno.
C-684/18 World Comm Trading Gfz SRL28.05.2020povinnost opravy odpočtu po poskytnutí slevyOdběratel má v důsledku poskytnutí slevy opravit svůj počáteční odpočet i v případě, že dodavatel opravu dříve přiznané daně neprovede, např. z důvodu zrušení registrace. Domnívám se, že rozhodnutí značně relativizuje závěry Koordinačního výboru č. 403/29.05.13 Poskytnutí nepřímého bonusu od zahraničního výrobce zboží autorů Dagmar Sedlákové a Bohumila Voženílka.
C-446/18 Agrobet CZ, s.r.o.14.05.2020vracení nesporné části nadměrného odpočtu v průběhu kontrolySprávce daně má v případě kontroly subjektu vykazujícího nadměrný odpočet povinnost zjistit, zda existuje nesporná část tohoto nadměrného odpočtu. Pokud ji identifikuje a sezná, že již nemůže být její výše ovlivněna jeho budoucími zjištěními ohledně sporných faktur, měl by tuto nespornou část nadměrného odpočtu vrátit ještě před ukončením kontroly.
C-276/19 Komise v. Spojené království14.05.2020povinnosti čl. státu při zavádění zvláštních opatření podle čl. 395 SměrniceSpojené království Velké Británie a Severního Irska porušilo své povinnosti tím, že rozšířilo nulovou sazbu DPH a zmírnilo požadavky na vedení evidence DPH v oblasti komoditních derivátů, aniž by o tom informovalo Komisi EU a mělo souhlas Rady.
C-547/18 Dong Yang Electronics sp. z o. o.07.05.2020dceřiná společnost jako stálá provozovna společnosti mateřskéPoskytovatel služeb nemůže skutečnost, že na území členského státu existuje stálá provozovna společnosti usazené ve třetí zemi, dovodit pouze z toho, že tato společnost má na uvedeném území dceřinou společnost. Tento poskytovatel není povinen pro účely takového posouzení zjišťovat smluvní vztahy mezi dceřinou a mateřskou společností.
C-258/19 Eurovia30.04.2020nárok na odpočet z důvodu prekluze, hranice pravomoci SDEUSDEU nemá pravomoc rozhodovat o otázkách týkajících se období před přistoupením členského státu k EU.
C-661/18 CTT – Correios de Portugal30.04.2020nárok na odpočetSDEU řeší zcela specifickou situaci podle portugalského práva, která vznikla na základě změny způsobu uplatňování odpočtu.
C-756/19 Ramada Storax SA29.04.2020snížení daně na výstupu z nedobytných pohledávekČlenský stát nemůže klást plátcům, kteří nárokují snížení daně na výstupu z nedobytných pohledávek, další věcné podmínky nad rámec směrnice. Toto usnesení skýtá plátcům dobrou argumentaci pro případy, kdy dlužník není a nebyl nikdy plátcem a kdy ZDPH ani daňová správa neumožňují daň na výstupu vracet. Naděje na úspěch v případném sporu je proto velmi vysoká. Usnesení je k dispozici pouze ve francouzštině a portugalštině.
C-401/18 Herst, s.r.o.23.04.2020IC dodání zbožíOtázka výkladu pojmu „převod práva nakládat se zbožím jako vlastník“ (možnost činit rozhodnutí, která mohou ovlivnit právní situaci daného zboží, zejména rozhodnutí o jeho prodeji). Povinnost eurokonformního výkladu práva v souvislosti se zásadou v pochybnostech ve prospěch.
C-13/18 Sole-Mizo Zrt. (spojeno se C-126/18 Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.)23.04.2020úrok z prodlení – zadržení nadměrného odpočtuOprávněnost prekluzivní lhůty pro podání žádosti o úrok. Způsob výpočtu a výše úroku by měly zohlednit náklady, které plátce vynaloží, aby si po dobu zadržování odpočtu odpovídající částku opatřil např. pomocí úvěru.
C-94/19 San Domenico Vetraria11.03.2020dočasné přidělení zaměstnanceDočasné přidělení zaměstnance je službou poskytnutou za úplatu (a tedy předmětem daně), a to i v případě, že úplata je ve výši nákladů. Podmínkou je, že se úplata na straně jedné a dočasné poskytnutí zaměstnance na straně druhé vzájemně podmiňují. Tímto rozhodnutím byl, domnívám se, anulován závěr koordinačního výboru č. 358/22.02.12 autorek Ditty Hlaváčkové, Petry Pospíšilové a Dany Trezziové z roku 2012.
C-211/18 Idealmed05.03.2020osvobození zdravotních služebČlenský stát může pro účely rozhodnutí o osvobození zdravotních služeb od daně zohlednit skutečnost, že jsou tyto služby poskytovány v rámci smluv uzavřených s orgány veřejné moci za ceny stanovené těmito smlouvami, přičemž náklady nesou zčásti zdravotní pojišťovny. V ČR jsou osvobozeny všechny služby zdravotní péče, proto je tato otázka v českém prostředí nerelevantní. Otázka legitimního očekávání.
C-48/19 X., GmbH05.03.2020osvobození zdravotních služebOtázka osvobození zdravotních služeb, jsou-li poskytovány formou telefonických konzultací. Osvobození se uplatní, jsou-li splněny obecné podmínky (konzultace má povahu prevence či terapie a je poskytována lékařskými či nelékařskými zdravotnickými profesemi).
C-630/19 PAGE26.02.2020nárok na odpočetČlenský stát může dle čl. 176 Směrnice za určitých podmínek ponechat omezený nárok na odpočet u konkrétních přijatých plnění, pokud byl nárok omezen už k datu jeho přistoupení k EU. (V ČR jde např. o zákaz odpočtu u nákladů na reprezentaci definovaných zákonem o daních z příjmů.) K dispozici jen ve francouzštině a portugalštině.

Nenechte si ujít chystaná online školení o DPH!

Jednou za čas vydávám komentáře k aplikaci zákona o DPH a jeho novelám. Přihlaste se k odběru a získejte jedinečné užitečné tipy z praxe.