Judikatura Soudního dvora EU (SDEU)

Do tabulky níže budou průběžně vkládána upozornění na judikaturu Soudního dvora EU (SDEU) počínaje rokem 2020, a to až po zveřejnění rozsudku soudu.

Rozhodnutí soudu předchází přijetí předběžné otázky, kterou předkládá lokální soud členského státu a obvykle i stanovisko generálního advokáta, jenž položenou otázku rozebere a navrhne soudnímu senátu odpověď. Soud rozhodne obvykle za několik měsíců od obdržení stanoviska a častěji ve shodě s generálním advokátem, i když není jeho stanoviskem vázán. Soud může rozhodnout i bez stanoviska, nejde-li o složitou věc, což činí čím dál častěji (dokonce i ve složitých věcech). Je-li kauza jednoduchá v tom smyslu, že již byla soudem řešena, rozhodne soud formou usnesení.

Každé rozhodnutí SDEU, včetně stanoviska generálního advokáta je snadno dostupné na webových stránkách SDEU po zadání spisové značky rozhodnutí hned do první kolonky vyhledávacího formuláře s názvem „číslo věci“ (např. „630/19“) a klepnutí na zelené tlačítko „vyhledat“ umístěné v pravém horním rohu formuláře. V drtivé většině případů jsou texty ve všech jazycích členských států, tedy i v češtině.

spis. zn. rozhodnutídatumtémak obsahu
C-21/20 Balgarska nacionalna televizia16.09.2021aplikace DPH u činnosti veřejnoprávní televizeČL. 2 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládán v tom smyslu, že činnost vnitrostátního veřejnoprávního poskytovatele televizního vysílání spočívající v poskytování audiovizuálních mediálních služeb televizním divákům, která je financována státem formou dotace a diváci neplatí za televizní vysílání žádný poplatek, nepředstavuje poskytnutí služby za úplatu ve smyslu tohoto ustanovení.
Článek 168 směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že vnitrostátní veřejnoprávní poskytovatel televizního vysílání je oprávněn odpočíst daň z přidané hodnoty zaplacenou na vstupu při nákupech zboží a služeb použitých pro účely jeho činností zakládajících nárok na odpočet a není oprávněn odpočíst DPH zaplacenou na vstupu při nákupech zboží a služeb použitých pro účely jeho činností, které nepodléhají DPH. Členským státům přísluší stanovit metody a kritéria pro rozdělení částek DPH zaplacené na vstupu mezi zdanitelná plnění a plnění, která nepodléhají DPH, s přihlédnutím k účelu a systematice této směrnice při dodržení zásady proporcionality.
C-294/20 GE Auto Service Leasing GmbH09.09.2021vracení daně; nepředložení požadovaných dokladůUstanovení osmé směrnice Rady 79/1072/EHS a zásady unijního práva, zejména zásada daňové neutrality, musí být vykládány v tom smyslu, že nebrání tomu, aby byla žádost o vrácení daně z přidané hodnoty zamítnuta, pokud osoba povinná k dani ve stanovené lhůtě nepředložila příslušnému daňovému orgánu, a to ani na jeho žádost, všechny dokumenty a informace požadované k prokázání jejího nároku na vrácení DPH,  za předpokladu, že jsou dodrženy zásady rovnocennosti a efektivity, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu.
C-855/19 G. sp. z o.o.09.09.2021pořízení pohonných hmot z JČSČlánky 69, 206 a 273 směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládány v tom smyslu, že brání ustanovení vnitrostátního práva, které ukládá povinnost zaplatit daň z přidané hodnoty z pořízení pohonných hmot uvnitř Společenství před tím, než tato daňová povinnost vznikne ve smyslu tohoto článku 69.
C-695/19 Rádio Popular08.07.2021prodloužená záruka na zboží; úplata za její zprostředkování se zahrnuje do krátícího koeficientuČl. 174 odst. 2 písm. b) a c) směrnice o DPH, ve spojení s čl. 135 odst. 1 této směrnice, musí být vykládán v tom smyslu, že se nevztahuje na operace zprostředkování prodeje prodloužené záruky uskutečňované osobou povinnou k dani v rámci její hlavní činnosti, která spočívá v prodeji domácích spotřebičů a jiných předmětů z oblasti výpočetní techniky a telekomunikací spotřebitelům, takže výše obratu vztahující se k těmto operacím nesmí být vyloučena ze jmenovatele zlomku sloužícího k výpočtu odpočitatelného podílu uvedeného v čl. 174 odst. 1 této směrnice.
C-521/19 CB01.07.2021nepřiznaná DPH; základ daněSměrnice 2006/112, zejména její články 73 a 78 vykládané ve světle zásady neutrality DPH, musí být vykládána v tom smyslu, že pokud osoby povinné k DPH podvodně zatajily finančnímu úřadu existenci plnění, nevystavily fakturu ani příjmy dosažené v souvislosti s tímto plněním neuvedly do přiznání k přímým daním, rekonstrukce částek uhrazených a přijatých při dotčeném plnění provedená daňovou správou v rámci kontroly uvedeného přiznání je musí považovat za cenu včetně DPH, ledaže by podle vnitrostátního práva měly osoby povinné k dani navzdory podvodnému jednání možnost přenesení a následného odpočtu dotčené DPH.
C-81/20 SC Mitliv Exim SRL22.06.2021úrok ze zaplacené daněPlátce nemůže vyžadovat na FÚ úrok z DPH, kterou zaplatil na základě uskutečněných zdanitelných plnění, pouze z toho důvodu, že k vyměření došlo až se zpožděním. DPH je totiž splatná ke dni uskutečnění plnění, nikoli až ke dni vyměření.
C‑58/20 K. a C‑59/20 DBKAG, spojené případy17.06.2021správa fondů kolektivního investováníČl. 135 odst. 1 písm. g) směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že na takové služby poskytované třetími osobami společnostem spravujícím fondy kolektivního investování, jako je daňová agenda spočívající v dohledu nad tím, že budou příjmy podílníků z fondu zdaněny v souladu s vnitrostátní právní úpravou, a v poskytnutí oprávnění používat software sloužící k provádění výpočtů nezbytných pro správu rizik a měření výkonnosti, se vztahuje osvobození od daně stanovené v tomto ustanovení, pokud tyto služby inherentně souvisí se správou fondů kolektivního investování a jsou poskytovány výlučně pro účely správy takových fondů kolektivního investování, ačkoli tyto služby jako celek nebyly externalizovány.
C-182/20 BE, DT.03.06.2021nárok na odpočet v úpadkuČlánky 184 až 186 směrnice o DPH musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě nebo vnitrostátní praxi, podle které zahájení úpadkového řízení vůči hospodářskému subjektu, které s sebou nese zpeněžení jeho aktiv ve prospěch jeho věřitelů, automaticky zakládá povinnost tohoto subjektu opravit odpočty DPH, které provedl v souvislosti se zbožím a službami pořízenými před prohlášením jeho úpadku, pokud zahájení takového řízení nebrání tomu, aby uvedený subjekt pokračoval v ekonomické činnosti ve smyslu článku 9 této směrnice, zejména pro účely likvidace dotyčného podniku.
C-931/19 Titanium Ltd.03.06.2021místo plnění; stálá provozovnaNemovitost, která nemá k dispozici žádné lidské zdroje, jejichž prostřednictvím by mohla nezávisle jednat, zjevně nesplňuje kritéria stanovená judikaturou k tomu, aby mohla být kvalifikována jako stálá provozovna ve smyslu jak směrnice 2006/112. Nemovitost pronajatá v členském státě za okolností, kdy vlastník této nemovitosti nemá vlastní zaměstnance k uskutečňování plnění souvisejícího s pronájmem, nepředstavuje stálou provozovnu ve smyslu článku 43 směrnice 2006/112 ani článků 44 a 45 směrnice 2006/112, ve znění pozdějších předpisů.
C-4/20 ALTI OOD20.05.2021ručení za daň, rozsah ručeníČlánek 205 směrnice 2006/112 musí být ve spojení se zásadou proporcionality vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, podle které je osoba, která společně a nerozdílně ručí ve smyslu tohoto článku, povinna uhradit kromě částky DPH, která nebyla odvedena osobou, která měla povinnost tak učinit, i úroky z prodlení, které dluží osoba povinná tuto daň odvést, pokud je prokázáno, že tato osoba, která sama uplatnila nárok na odpočet daně, věděla nebo měla vědět, že uvedená osoba povinná odvést daň uvedenou daň neodvede.
C-844/19 CS12.05.2021úrok z prodlení při opožděném vrácení odpočtuČl. 90 odst. 1 a článek 183 směrnice o DPH ve spojení se zásadou daňové neutrality musí být vykládány v tom smyslu, že vrácení daně, které je důsledkem opravy základu daně podle čl. 90 odst. 1 této směrnice, musí v případě, že není provedeno v přiměřené lhůtě, vést stejně jako vrácení nadměrného odpočtu DPH podle článku 183 uvedené směrnice k výplatě úroků. Předkládající soud musí učinit vše, co je v jeho pravomoci, aby zajistil plný účinek těchto ustanovení na základě výkladu vnitrostátního práva v souladu s unijním právem
C-703/19 J.K.22.04.2021stravovací služba v. dodání potravin; „foodcourty“Čl. 98 odst. 2 směrnice o DPH, vykládaný ve spojení s přílohou III bodem 12a této směrnice a s článkem 6 prováděcího nařízení č. 282/2011, musí být vykládán v tom smyslu, že pod pojem „restaurační a cateringové služby“ patří dodání jídel s dostatečnými podpůrnými službami, které jsou určeny k tomu, aby konečnému zákazníkovi umožnily okamžitou spotřebu těchto jídel. Pokud se konečný zákazník rozhodne, že nevyužije materiální a lidské zdroje poskytnuté osobou povinnou k dani v souvislosti se spotřebou dodaných jídel, je třeba mít za to, že dodání těchto jídel nedoprovází žádná podpůrná služba.
C-935/19 Grupa Warzywna sp. z o.o.15.04.2021přiměřenost sankcí uložených daňovou správouČlánek 273 směrnice a zásada proporcionality musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která ukládá osobě povinné k dani, jež nesprávně kvalifikovala plnění osvobozené od DPH jako plnění podléhající této dani, sankci rovnající se 20 % nadhodnocení neoprávněně požadované částky vratné DPH, v rozsahu, v němž se tato sankce uplatní bez rozdílu v situaci, kdy nesrovnalost vyplývá z nesprávného posouzení ze strany účastníků plnění, pokud jde o jeho zdanitelnou povahu, nic nesvědčí o daňovém úniku a nedošlo ke ztrátě příjmů pro státní rozpočet, i v situaci, kdy takové konkrétní okolnosti nejsou dány.
C-868/19 M-GmbH15.04.2021skupinová registrace; podmínky vzniku skupinyČlánek 11 směrnice o DPH, vykládaný ve světle zásad právní jistoty, proporcionality a daňové neutrality, musí být vykládán v tom smyslu, že je v rozporu s vnitrostátními předpisy, které umožňují partnerství uzavřít se společností zastřešujícího orgánu skupinu pro DPH pouze pod podmínkou, že partnery partnerství budou vedle vrcholového orgánu pouze lidé finančně integrovaní do této společnosti. (jen v něm. a ve fr.)
C-846/19 EQ15.04.2021ekonomická činnost; osvobození služeb sociální povahy; legitimní očekáváníČlánek 9 odst. 1 směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že ekonomickou činností ve smyslu tohoto ustanovení je poskytování služeb uskutečňované ve prospěch zletilých nesvéprávných osob, jejichž účelem je chránit je při úkonech v občanském životě. Článek 132 odst. 1 písm. g) směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že „poskytnutí služeb úzce související se sociální péčí nebo sociálním zabezpečením“ představuje poskytování služeb uskutečňované ve prospěch zletilých nesvéprávných osob, jejichž účelem je chránit je při úkonech v občanském životě, a že není vyloučeno, že advokát poskytující takové služby sociální povahy může být pro účely činnosti v rámci podniku, který provozuje a v mezích uvedených služeb, uznán za subjekt sociální povahy.
C-593/19 SK Telecom15.04.2021určení místa plnění – hledisko státu spotřebyČl. 59a první pododstavec písm. b) směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že v případě roamingových služeb poskytovaných mobilním operátorem usazeným ve třetí zemi jeho zákazníkům, kteří jsou rovněž usazeni v této třetí zemi, které jim umožňují využívat tuzemskou mobilní komunikační síť členského státu, ve kterém se dočasně zdržují, dochází ke „skutečnému využití“ těchto služeb na území tohoto členského státu ve smyslu uvedeného ustanovení, takže uvedený členský stát může považovat místo poskytnutí těchto roamingových služeb za místo nacházející se na jeho území.
C-573/20 Casa di Cura Città di Parma SpA14.04.2021krácení odpočtuČl. 17 šesté směrnice nebrání vnitrostátním předpisům, které neumožňují odpočet DPH na vstupu zaplacené za pořízení zboží a služeb použitých pro potřeby činností osvobozených od daně.  Nárok na odpočet DPH smíšené osoby povinné k dani se vypočítá na základě poměrného podílu odpovídající poměru mezi úplatou za transakce, které vedly k nároku na odpočet, a úplatou za veškeré transakce provedené během příslušného roku, včetně osvobozených lékařských a zdravotnických služeb (jen v it. a fr.).
C-108/20 HR14.04.2021odepření nároku na odpočet v souvislosti s daňovými únikyS ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že směrnice 2006/112 musí být vykládána v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní praxi, podle které je nárok na odpočet DPH zaplacené na vstupu odepřen osobě povinné k dani, která pořídila zboží, jež bylo předmětem úniku na DPH spáchaného na vstupu v dodavatelském řetězci, a která o tomto úniku věděla nebo měla vědět, přestože se na něm aktivně nepodílela.
C-907/19 Q-GmbH25.03.2021plnění poskytované pojistiteli složené z dílčích služebČl. 135 odst. 1 písm. a) směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že osvobození od DPH, které stanoví, se nevztahuje na plnění uskutečněná osobou povinnou k dani, která zahrnují poskytnutí pojistného produktu pojišťovně a doplňkově i uzavírání smluv na tento produkt na účet této společnosti, jakož i správu těchto smluv, pokud by tyto služby předkládající soud kvalifikoval z hlediska DPH jako jediné plnění.
C-895/19 A.18.03.2021uplatnění nároku na odpočet daně při pořízení zboží z JČSČlánky 167 a 178 směrnice o DPH musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, podle které je uplatnění nároku na odpočet DPH vztahující se k pořízení zboží uvnitř Společenství během téhož zdaňovacího období, jako je období, ve kterém je DPH splatná, podmíněno uvedením splatné DPH v daňovém přiznání podaném ve lhůtě tří měsíců od konce měsíce, v němž vznikla daňová povinnost týkající se pořízeného zboží.
C-459/19 Wellcome Trust Ltd.17.03.2021pojem „osoba povinná k dani, která jedná jako taková“ pro účely určení místa plněníČlánek 44 směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že v případě, kdy jsou osobě povinné k dani, která vykonává neekonomickou činnost jako profesní činnost, poskytnuty služby pro účely této neekonomické činnosti, musí být tyto služby považovány za služby, které jsou poskytnuty této osobě povinné k dani „která jedná jako taková“ ve smyslu tohoto článku.
C-48/20 UAB „P“18.03.2021daň uvedená na faktuřeČlánek 203 směrnice 2006/112 a zásady proporcionality a neutrality DPH musí být vykládány v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která neumožňuje osobě povinné k dani jednající v dobré víře opravit po zahájení daňové kontroly faktury bezdůvodně uvádějící DPH, i když by příjemce těchto faktur měl nárok na vrácení této daně, pokud by transakce, které jsou předmětem těchto faktur, byly řádně vykázány.
C-812/19 Danske Bank11.03.2021skupinová registrace a poskytování služeb vlastní provozovně mimo skupinuČlánek 9 odst. 1 a článek 11 směrnice Rady musí být vykládány v tom smyslu, že pro účely DPH musí být hlavní provozovna společnosti, která se nachází v jednom členském státě a je součástí seskupení pro účely DPH vytvořeného na základě tohoto článku 11, a pobočka této společnosti usazená v jiném členském státě považovány za odlišné osoby povinné k dani, pokud tato hlavní provozovna poskytuje uvedené pobočce služby a účtuje jí náklady s nimi spojené.
C-802/19 Firma Z11.03.2021nepřímý bonusČl. 90 odst. 1 směrnice 2006/112 musí být vykládán v tom smyslu, že lékárna usazená v jednom členském státě nemůže snížit základ daně, když v režimu dodání uvnitř Společenství osvobozených v tomto členském státě od daně z přidané hodnoty dodává léky pojišťovně provádějící veřejné zdravotní pojištění usazené v jiném členském státě a osobám krytým tímto pojištěním poskytne slevu.
C-581/19 Frenetikexito Unipessoal Lda04.03.2021nutriční poradenství/monitoringSměrnice 2006/112 musí být vykládána v tom smyslu, že služba nutričního monitoringu poskytovaná certifikovaným a oprávněným odborníkem ve sportovních zařízeních, a případně v rámci programů zahrnujících i služby sportovního tréninku a wellness, představuje oddělené a samostatné poskytování služeb a nemůže se na ni vztahovat osvobození od daně stanovené v čl. 132 odst. 1 písm. c) směrnice.
C-507/20 FGSZ Földgázszállító Zrt.03.03.2021nedobytné pohledávkyČlánek 90 směrnice o DPH ve spojení se zásadami daňové neutrality a efektivity musí být vykládán v tom smyslu, že pokud členský stát stanoví lhůtu, po jejímž uplynutí osoba povinná k dani, která disponuje pohledávkou, která se stala s konečnou platností nedobytnou, již nemůže uplatnit svůj nárok na snížení základu daně, musí tato lhůta začít běžet nikoli okamžikem původně stanovené splatnosti, ale okamžikem, kdy se pohledávka stala s konečnou platností nedobytnou.
C-7/20 VS03.03.2021DPH při dovozu automobiluČl. 71 odst. 1 druhý pododstavec směrnice o DPH musí být vykládán v tom smyslu, že DPH při dovozu zboží podléhajícího clu vzniká v členském státě, v němž bylo zjištěno nesplnění povinnosti uložené unijními celními právními předpisy, jestliže dotčené zboží, i když bylo fyzicky uvedeno na celní území Unie v jiném členském státě, vstoupilo do hospodářského oběhu Unie v členském státě, v němž bylo uvedené zjištění učiněno.
C-712/19 Novo Banco25.02.2021povaha daně z přidané hodnotyČlánek 401 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání vnitrostátní právní úpravě, která zavádí daň, kterou mají uhradit úvěrové instituce z důvodu držení vkladů klientů, jejichž zdanitelný základ odpovídá aritmetickému průměru čtvrtletního zůstatku těchto vkladů a kterou osoba povinná k dani nemůže přenést na třetí osoby.
C-604/19 Gmina Wroclaw25.02.2021přeměna práva stavby k nemovitosti na plnohodnotné vlastnické právoTato transakce je dodáním zboží.  Směrnice 2006/112 musí být vykládána v tom smyslu, že při přeměně práva stavby k nemovitosti na plné vlastnické právo za úhradu úplaty obci, která je vlastníkem majetku, jenž jí umožňuje získávání pravidelného příjmu z něj, jedná tato obec, jako osoba povinná k dani ve smyslu čl. 9 odst. 1 této směrnice
C-787/19 Komise v. Rakousko27.01.2021zvláštní režim pro cestovní službuVyloučením cestovní služby poskytované osobám povinným k dani ze zvláštního režimu DPH použitelného na cestovní kanceláře a zmocněním cestovních kanceláří v rozsahu, v jakém podléhají uvedenému režimu, určit základ daně z přidané hodnoty jako celek pro skupiny služeb nebo pro všechny služby poskytované během zdaňovacího období nesplnila Rakouská republika povinnosti.
C-501/19 UCMR21.01.2021kolektivní správa autorských právNositel autorských práv k hudebním dílům poskytuje službu za úplatu ve prospěch organizátora představení, konečného uživatele, jestliže získá na základě nevýhradní licence oprávnění sdělovat tato díla veřejnosti za zaplacení poplatků vybíraných určenou organizací kolektivní správy. Správce práv, který jedná vlastním jménem a na účet nositele práv, je osobou povinnou k dani.
C-288/19 QM20.01.2021bezúplatné poskytnutí vozidla zaměstnanciDo působnosti čl. 56 Směrnice (§ 10d ZDPH) nespadá skutečnost, kdy osoba povinná k dani dá svému zaměstnanci k dispozici vozidlo, které tvoří součást obchodního majetku, pokud toto plnění nepředstavuje poskytnutí služby za úplatu. 
C-655/19 LN20.01.2021prodej majetku v rámci/mimo rámec ekonomické činnostiTransakce, jejímž prostřednictvím získá určitá osoba v dražbě nemovitost zabavenou v exekučním řízení zahájeném za účelem vymožení dříve poskytnuté zápůjčky a následně tuto nemovitost prodá, nepředstavuje sama o sobě ekonomickou činnost, pokud tato transakce spadá pod pouhý výkon vlastnického práva, jakož i řádnou správu soukromého majetku, takže tuto osobu nelze na základě uvedené transakce považovat za osobu povinnou k dani.
C-108/19 Krakvet14.01.2021zasílání zboží; osoba, která organizuje přepravuV případě zboží prodávaného prostřednictvím „webové stránky“ poskytovatelem v jednom členském státě kupujícím se sídlem v jiném členském státě, když si za účelem dodávky tohoto zboží tito kupující vyberou v souladu s možnostmi přepravy nabízenými  dodavatelem společnost navrženou tímto webem, musí být toto zboží považováno za přepravované „dodavatelem nebo jeho jménem“, pokud role dodavatele převažuje, jde-li o iniciativu a organizaci podstatných fází přepravy.
C-801/19 FRANCK17.12.2020finanční činnost osvobozená od daně; poskytování úvěrů a plnění týkající se převoditelných cenných papírů,Čl. 135 odst. 1 písm. b) a d) Směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že se osvobození od DPH, které tato ustanovení stanoví pro poskytování úvěrů a plnění týkající se dalších převoditelných cenných papírů, použije na transakci, která pro osobu povinnou k dani spočívá v tom, že druhé osobě povinné k dani za úplatu poskytne finanční prostředky získané od faktoringové společnosti poté, co na tuto společnost převedla vlastní směnku vystavenou druhou osobou povinnou k dani, přičemž první osoba povinná k dani ručí této faktoringové společnosti za zaplacení uvedené vlastní směnky k datu její splatnosti.
C-656/19 BAKATI PLUS17.12.2020osvobození dodání zboží při vývozu do třetí země; pojem „zboží, které má být odneseno v osobních zavazadlech cestujících“Osvobození od daně stanovené v čl. 147 odst. 1 Směrnice ve prospěch „zboží, které má být odneseno v osobních zavazadlech cestujících“, musí být vykládáno v tom smyslu, že se nevztahuje na zboží, které jednotlivec neusazený v Unii vezme s sebou mimo Unii pro obchodní účely. Nicméně kvalifikace plnění jako „dodání zboží při vývozu“ ve smyslu čl. 146 odst. 1 písm. b) Směrnice nemůže záviset na dodržení celních formalit použitelných na vývoz. 
C-449/19 WEG Tevesstraße17.12.2020daňový režim
dodávek tepla, které poskytuje SVJ vlastníkům jednotek
Dodání tepla jednotlivým vlastníkům jednotek, která uskutečňuje SVJ, je předmětem DPH a není osvobozeno od daně.
C-346/19 Y-GmbH17.12.2020vracení daněČlánek 8 odst. 2 písm. d) a čl. 15 odst. 1 směrnice Rady 2008/9/ES musí být vykládány v tom smyslu, že pokud žádost o vrácení daně z přidané hodnoty neobsahuje pořadové číslo faktury, ale obsahuje jiné číslo umožňující určit tuto fakturu, a tedy dotčené zboží nebo službu, daňová správa členského státu vrácení daně je povinna považovat tuto žádost za „podanou“ ve smyslu čl. 15 odst. 1 směrnice 2008/9, ve znění směrnice 2010/66, a posoudit ji. 
C-488/18 Golfclub Schloss Igling eV10.12.2020osvobození služeb souvisejících se sportem; pojem „nezisková organizace“Čl. 132 odst. 1 písm. m) Směrnice nemá přímý účinek, takže pokud právní úprava členského státu osvobozuje od DPH pouze omezený počet služeb souvisejících se sportem, nemůže se neziskový subjekt uvedeného ustanovení přímo dovolávat před vnitrostátními soudy. Pojem „nezisková organizace“ ve smyslu tohoto ustanovení je autonomním pojmem unijního práva, který vyžaduje, aby taková organizace v případě svého zániku nemohla rozdělit svým členům zisk, kterého dosáhla a který přesahuje jimi splacené vklady do základního kapitálu, jakož i tržní hodnotu jejich nepeněžitých vkladů.
C-787/18 Sögård Fastigheter AB26.11.2020povinnost úpravy odpočtu při dodání nemovitostiNabyvateli nemovitosti nelze uložit povinnost provést úpravu odpočtu, který provedl předchozí vlastník, jestliže tento nabyvatel nemovitost dále dodá a její další nabyvatel ji přestane užívat k účelům, které umožňují uplatnění odpočtu.
C-77/19 Kaplan International Colleges18.11.2020poskytování služeb nezávislým seskupením osob [§ 61 g) ZDPH]Služby poskytnuté nezávislým seskupením osob skupině (§ 5a ZDPH) nelze osvobodit, jestliže jsou součástí skupiny i nečlenové poskytovatele.
C-371/19 Komise v. Německo18.11.2020vracení daně neusazeným osobámNěmecko porušilo své povinnosti tím, že v rozporu se zásadou neutrality odmítlo vracet osobám neusazeným na jeho území, které předložily neúplnou žádost, daň na vstupu, místo aby je v příslušné lhůtě vyzvalo k doplnění žádosti.
C-42/19 Sonaecom12.11.2020odpočet provedený z nakoupených služeb za účelem nákupu podílu ve společnosti, který se však neuskutečnil; odpočet uplatněný z nákupů, jejichž cíl se neuskutečnil a které byly použity jinakHoldingová společnost, jejíž zásahy do řízení jejích dceřiných společností jsou opakované, je oprávněna odpočíst daň z přidané hodnoty odvedenou na vstupu z pořízení poradenských služeb týkajících se průzkumu trhu provedeného za účelem nabytí podílů v jiné společnosti i v případě, že k tomuto nabytí nakonec nedošlo. Tato společnost však není oprávněna odpočíst daň z přidané hodnoty na vstupu z provize zaplacené úvěrové instituci za přípravu a nastavení dluhopisů určených k uskutečnění investic v určitém odvětví v případě, že k těmto investicím nakonec nedošlo a kapitál získaný prostřednictvím těchto dluhopisů byl v plné výši vyplacen mateřské společnosti skupiny jako půjčka.
C-734/19 ITH Comercial Timişoara SRL12.11.2020zmařená investice a případná povinnost korekce odpočtu; rekvalifikace smluvního vztahu správcem daněČlánky 167, 168, 184 a 185 směrnice Rady 2006/112/ES musí být vykládány v tom smyslu, že nárok na odpočet DPH na vstupu z majetku a služeb pořízených za účelem uskutečňování zdanitelných plnění je zachován, pokud bylo od původně plánovaných projektů upuštěno z důvodu okolností nezávislých na vůli osoby povinné k dani. Článek 28 Směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že v případě neexistence komisionářské či obdobné smlouvy se neuplatní institut komisionáře, pokud osoba povinná k dani postaví budovu v souladu s potřebami a požadavky jiné osoby, která si má uvedenou budovu pronajmout.
C-335/19 E. Sp. z o.o.15.10.2020snížení základu daně u nedobytných pohledávekČlánek 90 směrnice 2006/112 brání vnitrostátní právní úpravě, která váže snížení základu DPH na podmínku, aby byl dlužník ke dni dodání zboží nebo poskytnutí služby registrován jako osoba povinná k DPH. Z rozsudku tak jednoznačně vyplývá, že zákon o DPH je v tomto ohledu v rozporu se Směrnicí [např. § 46 odst. 7, § 46 odst. 3 písm. h)].
C-657/19 E.08.10.2020posudková činnost pro účely poskytování sociálních služebVypracování posudků o závislosti na péči prováděné nezávislým odborníkem představuje poskytování služeb úzce související se sociální péčí a sociálním zabezpečením, pokud je nezbytné pro zajištění řádného výkonu činností spadajících do této oblasti. Soud stanovil kritéria pro rozhodování členských států o tom, které další osoby (kromě veřejnoprávních subjektů) mohou být uznány za subjekty sociální povahy.
C-621/19 Weindel Logistik Service08.10.2020nárok na odpočet daně při dovozuČl. 168 e) Směrnice bráni přiznání nároku na odpočet daně na vstupu dovozci, jestliže tento nedisponuje zbožím jako vlastník a jestliže náklady na dovoz neexistují nebo nejsou zahrnuty v ceně jeho konkrétních plnění na výstupu v rámci jeho ekonomické činnosti.
C-235/19 United Biscuits 08.10.2020služby spočívající ve správě investic penzijního fonduSlužby správy investic poskytované v rámci zaměstnaneckého penzijního plánu, u nichž je vyloučeno jakékoli odškodnění v případě materializace rizika, nelze kvalifikovat jako pojišťovací činnosti dle § 55 ZDPH a tyto služby tudíž nemohou být předmětem osvobození od daně.
C-405/19 Vos Aannemingen BVBA01.10.2020nárok na odpočet daně z nákupů služeb, z nichž má prospěch i třetí osobaPlátce má nárok na odpočet z výdajů na služby související bezprostředně s jeho celkovou ek. činností, jestliže prospěch třetích osob z těchto služeb nakoupených plátcem je vedlejší ve vztahu k potřebám plátce. V případě odpočtu z výdajů, které nejsou režijními (tj. nevztahují se k celkové ek. činnosti plátce, nýbrž k jednotlivým jeho výstupům), musí být identifikována přímá a bezprostřední souvislost s těmito výstupy, aby byl nárok na odpočet plný. Je-li možno část těchto výdajů třetí osobě, která z nich také profituje, přeúčtovat, může tato skutečnost naznačovat, že se určitá část těchto výdajů k výstupům plátce nevztahuje.
C-331/19 X.01.10.2020definice pojmů uvedených v příloze III; afrodiziakaPojmy „potraviny pro lidskou spotřebu“ a „výrobky obvykle určené k použití jako doplněk nebo náhražka potravin“ uvedené v bodě 1 přílohy III směrnice Rady musí být vykládány v tom smyslu, že se vztahují na všechny výrobky, které obsahují stavební, energetické a regulační živiny lidského organismu, které jsou nezbytné pro udržování, fungování a rozvoj tohoto organismu, které jsou spotřebovány za účelem dodání těchto živin tomuto organismu.
C-837/19 Super Bock Bebidas SA17.09.2020nárok na odpočetSoud řešil výklad čl. 176 Směrnice v souvislosti se specifickým ustanovením portugalského zákona o DPH, který zakazuje odpočet u některých výdajů na zaměstnance v souvislosti se služební cestou.
C-791/18 Stichting Schoonzicht17.09.2020úprava odpočtu u dlouhodobého majetkuSměrnice nebrání ustanovení lokálního zákona o DPH, podle něhož se provede jednorázově celková úprava odpočtu (nikoli úprava rozložená do jednotlivých let opravného období), jestliže ke změně účelu užívání dochází v prvním roce použití majetku, který je zároveň prvním rokem provedení opravy.
C-312/19 XT16.09.2020smlouva o společnosti (sdružení/partnerství) bez právní subjektivityJedná-li společník při dodávání zboží/poskytování služeb vlastním jménem na vlastní účet nebo na účet jiného společníka, je osobou povinnou k dani jednající samostatně ve smyslu čl. 9 Směrnice.
C-528/19 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG16.09.2020vynucené investiceDodání stavby obci výměnou za získání stavebního povolení nepředstavuje směnu ve smyslu systému DPH. Plátce, který přestavěl obecní silnici, aby těžká vozidla mohla odvážet jím vytěžený vápenec, má nárok na odpočet daně na vstupu z důvodu souvislosti s jeho ekonomickou činností. Na výstupu nemusí dodaňovat, byť je silnice veřejně přístupná, neboť její využití při těžbě je po něho zásadní a užívání jinými subjekty nemůže vést k nezdaněné konečné spotřebě.
C-610/19, C-611/19 Vikingo Fővállalkozó  a Crewprint, spojené případy03.09.2020nárok na odpočet, domnělý podvodOdmítnutí nároku na odpočet z důvodu, že doklady neodpovídají skutečnosti (dle správce daně dodala zboží jiná -neznámá- osoba). Nedostatečné prověření dodavatele odběratelem. Dle správce daně „zbytečně dlouhý a ekonomicky neopodstatněný dodavatelský řetězec“. SDEU: I když dodala zboží jiná osoba než vystavitel faktur, je skutečností, že zboží bylo dodáno ve smyslu Směrnice. Plátce si může zvolit libovolný ekonomický model, nejde-li o zneužití práva (tj. umělou transakci). Odpočet lze odmítnout po prokázání, že plátce věděl nebo ml vědět o daňovém úniku.
C-424/19 Cabinet de Avocat UR16.07.2020ekonomická činnost; překážka věci rozhodnutéVýkon advokacie je ekonomickou činností.
C-716/18 CT09.07.2020zahrnování nájemného do obratu pro povinnou registraciPokud jde o fyzickou osobu povinnou k dani vykonávající ekonomickou činnost prostřednictvím výkonu několika svobodných povolání, jakož i prostřednictvím pronájmu nemovitého majetku, takový pronájem nepředstavuje „vedlejší plnění“ ve smyslu čl. 288, pokud je toto plnění uskutečňováno v rámci obvyklé podnikatelské činnosti osoby povinné k dani. Do obratu se zahrnuje.
C-374/19 HF09.07.2020zmařená investice použitá v závěru pro osvobozenou činnostPovinnost opravy odpočtu, jestliže byl majetek v poslední fázi svého využití použit výhradně pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet. Počáteční chybný podnikatelský záměr ohledně využití pro plnění zdanitelná nehraje roli.
C-231/19 BlackRock Investment Management (UK) Ltd02.07.2020správa fondu kolektivního investováníJedno nebo více plnění. Jediné plnění skládající se jak ze služeb osvobozených od daně, tak ze služeb, které jsou zdanitelným plněním, nelze osvobodit.
C-215/19 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö02.07.2020místo plnění hostingové služby; služba spojená s nemovitostí v. zákl. prav.Služba spočívající v poskytnutí možnosti využít uzamykatelné přístrojové skříně, do kterých mohou zákazníci instalovat své servery a v poskytování elektrické energie a různých služeb určených k zajištění toho, že tyto servery budou používány za optimálních podmínek, zejména co se týče vlhkosti vzduchu a teploty
C-835/18 Terracult02.07.2020možnost opravy dříve zaplacené daně, je-li plat. výměr pravomocnýSměrnice brání vnitrostátní právní úpravě, která neumožňuje osobě povinné k dani, jež uskutečnila plnění, u nichž později vyšlo najevo, že se na ně vztahuje režim přenesení daňové povinnosti k DPH, opravit faktury týkající se těchto plnění a uplatnit je prostřednictvím opravy předchozího daňového přiznání nebo podáním nového daňového přiznání, v němž je zohledněna takto provedená oprava, za účelem vrácení DPH, kterou tato osoba povinná k dani bezdůvodně naúčtovala a odvedla, a to z toho důvodu, že období, v němž byla uvedená plnění uskutečněna, již bylo předmětem daňové kontroly, na jejímž základě příslušný daňový orgán vydal platební výměr, který uvedená osoba povinná k dani nenapadla, takže nabyl právní moci.
C-276/18 KrakVet Marek Batko sp. K.18.06.2020místo plnění při dodání zboží, zasílání; řešení dvojího zdaněníPřepravení zboží dodavatelem v rámci zasílání zboží. Role dodavatele při sjednávání přepravy zboží; kritéria. Zneužití práva.
C-242/19 CHEP Equipment Pooling NV11.06.2020přemístění zboží, vzájemný vztah registrace k DPH a nároku na vrácení DPHPřemístěním není přepravení zboží do JČS pro účely poskytnutí služby, pokud je použití uvedeného zboží pro potřeby takovéhoto poskytnutí služeb dočasné a pokud toto zboží bylo odesláno nebo přepraveno z členského státu, v němž je uvedená osoba povinná k dani usazena. Členský stát nesmí odmítnout vrácení daně z přidané hodnoty osobě povinné k dani usazené na území jiného členského státu pouze z toho důvodu, že tato osoba povinná k dani je nebo měla být identifikována pro účely daně z přidané hodnoty v členském státě vrácení daně.
C-146/19 SCT11.06.2020podmínky pro snížení základu daně nedobytných pohledávek; přímý a nepřímý účinek čl. 90 směrniceNelze odmítnout nárok plátce na snížení přiznané daně z přidané hodnoty související s nevymahatelnou pohledávkou, jestliže tento plátce opomněl přihlásit pohledávku v úpadkovém řízení zahájeném proti jeho dlužníku, třebaže tento plátce prokáže, že i kdyby uvedenou pohledávku přihlásil, nevymohl by ji. Vnitrostátní soud musí na základě své povinnosti přijmout veškerá opatření k zajištění provedení tohoto ustanovení vykládat vnitrostátní právo v souladu s tímto ustanovením, nebo není-li takový konformní výklad možný, nesmí použít žádnou vnitrostátní právní úpravu, jejíž použití by vedlo k výsledku, který je v rozporu s uvedeným ustanovením.
C-43/19 Vodafone Portugal11.06.2020náhrada škody v. úplata za poskytnutí službyNedodržení doby vázanosti odebírat služby dané smlouvou. Částky, které poskytovatel doúčtuje zákazníkům v této souvislosti, musejí být považovány za součást ceny za službu, kterou se poskytovatel zavázal poskytovat zákazníkům, která je zpětně zahrnuta do výše měsíčních částek v případě, že tito zákazníci nedodrží dobu vázanosti. Za těchto podmínek mají tytéž částky podobný cíl jako měsíční částky, které by musely být v zásadě zaplaceny, kdyby zákazníci nezískali obchodní výhody, které jsou podmíněny dodržením této doby vázanosti.
C-430/19 C. F.04.06.2020odepření nároku na odpočet, proces při daňové kontroleNárok na odpočet lze odepřít pouze v případě, že daňová správa prokáže, že plátce o daňovém podvodu věděl, nebo vědět měl. Pro uznání odpočtu nelze v obecné rovině požadovat po plátci, aby aktivně zjišťoval, zda jeho dodavatel je s to zboží dodat nebo službu poskytnout. Nemá-li plátce přístup k dokumentům, které při daňové kontrole (pro něho) nepříznivě ovlivnily její výsledek, musí být příslušné rozhodnutí zrušeno.
C-684/18 World Comm Trading Gfz SRL28.05.2020povinnost opravy odpočtu po poskytnutí slevyOdběratel má v důsledku poskytnutí slevy opravit svůj počáteční odpočet i v případě, že dodavatel opravu dříve přiznané daně neprovede, např. z důvodu zrušení registrace. Domnívám se, že rozhodnutí značně relativizuje závěry Koordinačního výboru č. 403/29.05.13 Poskytnutí nepřímého bonusu od zahraničního výrobce zboží autorů Dagmar Sedlákové a Bohumila Voženílka.
C-446/18 Agrobet CZ, s.r.o.14.05.2020vracení nesporné části nadměrného odpočtu v průběhu kontrolySprávce daně má v případě kontroly subjektu vykazujícího nadměrný odpočet povinnost zjistit, zda existuje nesporná část tohoto nadměrného odpočtu. Pokud ji identifikuje a sezná, že již nemůže být její výše ovlivněna jeho budoucími zjištěními ohledně sporných faktur, měl by tuto nespornou část nadměrného odpočtu vrátit ještě před ukončením kontroly.
C-276/19 Komise v. Spojené království14.05.2020povinnosti čl. státu při zavádění zvláštních opatření podle čl. 395 SměrniceSpojené království Velké Británie a Severního Irska porušilo své povinnosti tím, že rozšířilo nulovou sazbu DPH a zmírnilo požadavky na vedení evidence DPH v oblasti komoditních derivátů, aniž by o tom informovalo Komisi EU a mělo souhlas Rady.
C-547/18 Dong Yang Electronics sp. z o. o.07.05.2020dceřiná společnost jako stálá provozovna společnosti mateřskéPoskytovatel služeb nemůže skutečnost, že na území členského státu existuje stálá provozovna společnosti usazené ve třetí zemi, dovodit pouze z toho, že tato společnost má na uvedeném území dceřinou společnost. Tento poskytovatel není povinen pro účely takového posouzení zjišťovat smluvní vztahy mezi dceřinou a mateřskou společností.
C-258/19 Eurovia30.04.2020nárok na odpočet z důvodu prekluze, hranice pravomoci SDEUSDEU nemá pravomoc rozhodovat o otázkách týkajících se období před přistoupením členského státu k EU.
C-661/18 CTT – Correios de Portugal30.04.2020nárok na odpočetSDEU řeší zcela specifickou situaci podle portugalského práva, která vznikla na základě změny způsobu uplatňování odpočtu.
C-756/19 Ramada Storax SA29.04.2020snížení daně na výstupu z nedobytných pohledávekČlenský stát nemůže klást plátcům, kteří nárokují snížení daně na výstupu z nedobytných pohledávek, další věcné podmínky nad rámec směrnice. Toto usnesení skýtá plátcům dobrou argumentaci pro případy, kdy dlužník není a nebyl nikdy plátcem a kdy ZDPH ani daňová správa neumožňují daň na výstupu vracet. Naděje na úspěch v případném sporu je proto velmi vysoká. Usnesení je k dispozici pouze ve francouzštině a portugalštině.
C-401/18 Herst, s.r.o.23.04.2020IC dodání zbožíOtázka výkladu pojmu „převod práva nakládat se zbožím jako vlastník“ (možnost činit rozhodnutí, která mohou ovlivnit právní situaci daného zboží, zejména rozhodnutí o jeho prodeji). Povinnost eurokonformního výkladu práva v souvislosti se zásadou v pochybnostech ve prospěch.
C-13/18 Sole-Mizo Zrt. (spojeno se C-126/18 Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.)23.04.2020úrok z prodlení – zadržení nadměrného odpočtuOprávněnost prekluzivní lhůty pro podání žádosti o úrok. Způsob výpočtu a výše úroku by měly zohlednit náklady, které plátce vynaloží, aby si po dobu zadržování odpočtu odpovídající částku opatřil např. pomocí úvěru.
C-94/19 San Domenico Vetraria11.03.2020dočasné přidělení zaměstnanceDočasné přidělení zaměstnance je službou poskytnutou za úplatu (a tedy předmětem daně), a to i v případě, že úplata je ve výši nákladů. Podmínkou je, že se úplata na straně jedné a dočasné poskytnutí zaměstnance na straně druhé vzájemně podmiňují. Tímto rozhodnutím byl, domnívám se, anulován závěr koordinačního výboru č. 358/22.02.12 autorek Ditty Hlaváčkové, Petry Pospíšilové a Dany Trezziové z roku 2012.
C-211/18 Idealmed05.03.2020osvobození zdravotních služebČlenský stát může pro účely rozhodnutí o osvobození zdravotních služeb od daně zohlednit skutečnost, že jsou tyto služby poskytovány v rámci smluv uzavřených s orgány veřejné moci za ceny stanovené těmito smlouvami, přičemž náklady nesou zčásti zdravotní pojišťovny. V ČR jsou osvobozeny všechny služby zdravotní péče, proto je tato otázka v českém prostředí nerelevantní. Otázka legitimního očekávání.
C-48/19 X., GmbH05.03.2020osvobození zdravotních služebOtázka osvobození zdravotních služeb, jsou-li poskytovány formou telefonických konzultací. Osvobození se uplatní, jsou-li splněny obecné podmínky (konzultace má povahu prevence či terapie a je poskytována lékařskými či nelékařskými zdravotnickými profesemi).
C-630/19 PAGE26.02.2020nárok na odpočetČlenský stát může dle čl. 176 Směrnice za určitých podmínek ponechat omezený nárok na odpočet u konkrétních přijatých plnění, pokud byl nárok omezen už k datu jeho přistoupení k EU. (V ČR jde např. o zákaz odpočtu u nákladů na reprezentaci definovaných zákonem o daních z příjmů.) K dispozici jen ve francouzštině a portugalštině.

Nenechte si ujít chystaná online školení o DPH!

Jednou za čas vydávám komentáře k aplikaci zákona o DPH a jeho novelám. Přihlaste se k odběru a získejte jedinečné užitečné tipy z praxe.