Novela zákona o DPH účinná od 1. 1. 2021

Aktuálně o DPH   Publikováno   4 min. čtení

selective focus photography of three books beside opened notebook

Od 1. ledna je účinný zákon č. 609/2020 Sb. (nenapadne-li někdo úspěšně datum účinnosti u ústavního soudu), jímž se (mimo jiné) mění zákon o DPH. Jde o 7 novelizačních bodů, které se týkají dlouhodobého nehmotného majetku v souvislosti s jeho zařazením do účetní kategorie a vložení nové položky do přílohy č. 2 (patnáctiprocentní sazba daně).

Nově bude zákon o DPH definovat nehmotný majetek odkazem na účetní předpisy a nikoli odkazem na zákon o daních z příjmů, který tuto kategorii zrušil. V této souvislosti ukládají přechodná ustanovení povinnost snížit dříve provedený odpočet u přijatých zdanitelných plnění, která se mají stát nebo stala součástí majetku vytvořeného vlastní činností podle původního ustanovení, ale nestanou se jím dle nových pravidel. Naopak lze douplatnit část odpočtu v opačném případě, kdy se přijaté zdanitelné plnění po novele stane součástí majetku vytvořeného vlastní činností, aniž byl dříve uplatněn plný odpočet, protože s tím předchozí úprava nepočítala.

Do přílohy č. 2 byla doplněna nová položka: 38.3 Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny.

Zde znění novely:

1. Poznámka pod čarou č. 7c se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. Poznámka pod čarou č. 73 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
3. V § 4 odst. 4 písm. d) bodě 2 se slova „zákona upravujícího daně z příjmů“ nahrazují slovy „právních předpisů upravujících účetnictví“.
4. V § 4 odst. 4 písm. d) se na konci textu bodu 4 doplňují slova „v případě technického zhodnocení hmotného majetku, nebo technickým zhodnocením podle právních předpisů upravujících účetnictví v případě technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku“.
5. V § 4 odst. 4 písm. e) se za slovo „zhodnocení“ vkládají slova „podle písmene d) bodu 4“.
6. V § 78 odst. 3 a 5 a § 78a odst. 1 se za slovo „zhodnocení“ vkládají slova „podle § 4 odst. 4 písm. d) bodu 4“.
7. V příloze č. 2 se za položku „38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.“ vkládá nová položka, která zní: 38.3. Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny.“.

Přechodná ustanovení
1. Na obchodní majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, že poplatník daně z příjmů na tento majetek použije od 1. ledna 2020 zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Plátce je povinen snížit uplatněný odpočet daně u zdanitelných plnění přijatých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která se stala nebo se mají stát součástí dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, který není dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jehož uvedením do stavu způsobilého k užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona by došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud by tento majetek byl dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Odpočet daně je plátce povinen snížit
a) ke dni uvedení tohoto obchodního majetku do stavu způsobilého k užívání nejpozději však k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém došlo k nabytí účinnosti tohoto zákona,

b) ve výši rozdílu uplatněného odpočtu a odpočtu daně v částečné výši.

3. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona plátci vznikne nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění, která se stala součástí dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, který nebyl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností podle § 4 odst. 4 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jehož uvedením do stavu způsobilého k užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dojde k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud tato zdanitelná plnění přijal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nárok na odpočet daně přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona neuplatnil; nárok na odpočet daně vzniká také v případě, že u těchto přijatých zdanitelných plnění plátce uplatňoval odpočet daně v částečné výši, a to ve výši, kterou plátce neuplatnil.
4. Nárok na odpočet daně podle bodu 3 lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů; § 73 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

Olga Holubová


Komentáře k článku…

Nový komentář
Nenechte si ujít chystaná online školení o DPH!

Jednou za čas vydávám komentáře k aplikaci zákona o DPH a jeho novelám. Přihlaste se k odběru a získejte jedinečné užitečné tipy z praxe.