Semináře DPH na téma:
Den povinnosti přiznat daň (DPPD)

Při uplatňování zákona o DPH hrají ustanovení § 21 až § 25 důležitou roli, protože určují, v kterém okamžiku je plátce povinen splnit svoji hlavní zákonnou povinnost, tedy přiznat daň. Pojem povinnost přiznat daň používám univerzálně, a to jak pro skutečné přiznání daně v případě uskutečnění zdanitelného plnění, tak pro přiznání plnění osvobozeného od daně či plnění, které není předmětem daně v ČR. V posledních dvou případech se daň na výstupu sice nepřiznává a neplatí, nicméně, až na výjimky, je plátce povinen tato plnění uvádět do přiznání ve shodném okamžiku jako plnění zdanitelná.

Zobrazuji všechny 2 výsledky


Semináře jsou určeny posluchačům, kteří jsou ochotni přemýšlet o principech fungování systému DPH a hledat zdůvodnění zvolených postupů a kteří případně počítají s existencí několika relevantních výkladů konkrétního zákonného ustanovení. I v těchto složitých případech lze obvykle navrhnout optimální (tj. nejsnáze obhajitelné či nejméně riskantní) řešení.

Ti, kdo očekávají, že na mých školeních získají jediné správné řešení svého problému, aniž je zajímají související právní východiska, ať se na ně vůbec nehlásí, byli by zklamáni…

Mým cílem je vést posluchače k samostatnosti při aplikaci předpisů o DPH v duchu starého rčení: „Chceš-li někoho nasytit pro jeden den, dej mu rybu; chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho ryby chytat.“ To nicméně neznamená, že dotazy a konkrétní praktické problémy účastníků nejsou na seminářích vítány, naopak – na konkrétních příkladech z praxe se všichni nejlépe učíme.