Sleva

3. Přiřazování přepravy v řetězových transakcích

(Hodnocení: 1)

Výklad nových pravidel pro určení, která dodávka v řetězci je dodávkou s  přepravou
videoseminář, 33 minut

Zdarma!

Popis

Školení DPH – Třetí z videoseminářů k novele „quick fixes“

V současné době (květen) je novela v legislativním procesu, a to zatím pořád v poslanecké sněmovně (tisk 572). Ustanovení, jejichž novelizaci vyžaduje Směrnice Rady 2006/112/ES (dále jen „Směrnice“), měla být v novém znění implementována do zákona o DPH už od 1. ledna 2020. Podle své povahy tak prakticky jsou/budou účinná buď od 1. ledna 2020 nebo až s účinností novely zákona o DPH (datum nelze odhadnout), případně od pozdějšího data ve speciálním případě. Ke každé změně proto budu její účinnost komentovat zvlášť.

Čeho se změny týkají

Tři klíčové změny vyvolané Směrnicí se dotknou:

  • posouzení místa plnění při dodání zboží v řetězových transakcích uvnitř EU s jedinou přepravou (§ 7 odst. 3 a 4),
  • přeshraničních konsignačních skladů, tzv. „režim skladu“ – „call off stock“ (§ 18) a
  • podmínek pro osvobození intrakomunitárních dodávek zboží od daně (§ 64).

Ostatní změny jsou vesměs dílčími opravami minulých chyb, tj. uvedením textu zákona do souladu se Směrnicí (§ 4, 16, 66, 89, atd.).

Semináře k novele 2020 zákona o DPH

Postupně během jara zveřejním 4 krátké semináře. Tři z nich budou o výše uvedených změnách dle Směrnice (toto je třetí z nich), do čtvrtého shrnu posledně zmíněné drobné změny. Můžete si vybrat jen ty, které budete pro praxi potřebovat. Kromě ASPI používám ÚZetko, kde jsou pohromadě všechny předpisy k DPH. Nejen zákon o DPH a související dokumenty, ale i Směrnice a Nařízení, na něž nová pravidla případně odkazují. Doporučuji brožuru zakoupit, plátce DPH se bez předpisů EU neobejde. Budu-li tedy mluvit o Směrnici, bude to vždy Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému DPH. Budu-li mluvit o Nařízení, půjde o prováděcí předpis ke Směrnici – Nařízení Rady (EU) 282/2011. Budu-li mluvit o Vysvětlivkách, mám na mysli Vysvětlivky Komise ke změnám, které jsou předmětem této novely. Vysvětlivky mají povahu sjednocujícího výkladu, nejsou tedy právně závazné, ale lze předpokládat, že se jimi budou dotčené osoby ve všech členských státech řídit.

Další informace

Dotazy a komentáře

  1. Ivan Rota (ověřený vlastník)

    Úžasně vysvětleno a hlavně s variantními příklady – což osobně pokládám za nejpřínosnější.

Dotazy a komentáře mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento seminář.


Další školení DPH…