Semináře DPH na téma:
Ekonomická činnost, osoby povinné k dani

Ustanovení § 5 jsou pro uplatňování DPH zásadní, neboť vysvětlují dva klíčové pojmy, s nimiž zákon o DPH často pracuje. Jsou to pojmy ekonomická činnost osoba povinná k dani. Nebude-li jim plátce rozumět, nebude schopen aplikovat nejdůležitější zákonná ustanovení.

Oba pojmy mají komunitární vymezení, což znamená, že při jejich výkladu jsou relevantní především ustanovení Směrnice a rozhodnutí SDEU a nepřipouštějí se žádné lokální odchylky.

Zobrazen jediný výsledek


Semináře jsou určeny posluchačům, kteří jsou ochotni přemýšlet o principech fungování systému DPH a hledat zdůvodnění zvolených postupů a kteří případně počítají s existencí několika relevantních výkladů konkrétního zákonného ustanovení. I v těchto složitých případech lze obvykle navrhnout optimální (tj. nejsnáze obhajitelné či nejméně riskantní) řešení.

Ti, kdo očekávají, že na mých školeních získají jediné správné řešení svého problému, aniž je zajímají související právní východiska, ať se na ně vůbec nehlásí, byli by zklamáni…

Mým cílem je vést posluchače k samostatnosti při aplikaci předpisů o DPH v duchu starého rčení: „Chceš-li někoho nasytit pro jeden den, dej mu rybu; chceš-li ho nasytit na celý život, nauč ho ryby chytat.“ To nicméně neznamená, že dotazy a konkrétní praktické problémy účastníků nejsou na seminářích vítány, naopak – na konkrétních příkladech z praxe se všichni nejlépe učíme.